BUSINESS CYCLE

“ยิบอินซอย” หนุน “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ”

          นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ คณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทย พร้อมด้วยนางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ร่วมงานสัมมนา มิติใหม่ของภาคธุรกิจกับการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ปี 2559 งานสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินกิจกรรม ที่สอดคล้องกับแนวทางภาครัฐ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการไทย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด