BUSINESS CYCLE

ไมโครซอฟท์แสดงพลังเทคโนโลยีร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลแก่ประเทศไทยในงาน Digital Thailand 2016

          ไมโครซอฟท์ ตอบรับนโยบายของรัฐบาลที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีมาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ให้เป็นประเทศที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นๆ ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand 2016”

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด