BUSINESS CYCLE

นักวิจัยเทคโนโลยีวัสดุ มจธ. เจ๋ง พัฒนา “กรรมวิธีเคลือบผิววาเนเดต” ป้องกันสนิม ปราศจากโครเมียม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่ อิเล็กทรอนิกส์ ท่อทางเดินสายไฟ ฯลฯ มีการใช้ผิวเคลือบเพื่อป้องกันการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อนของเหล็ก โดยผิวเคลือบสังกะสีจะเกิดการกัดกร่อนแทนเหล็กที่ต้องการป้องกัน แต่หากผิวเคลือบสังกะสีเกิดการกัดกร่อนเร็วเกินไปจะทำให้ความสามารถในการป้องกันเหล็กจากการกัดกร่อนเหล็กน้อยลงด้วย จึงต้องมีการป้องกันการการกัดกร่อนของสังกะสี เพื่อจะได้ป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กได้นานมากขึ้น

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด