BUSINESS CYCLE

Chevron Enjoy Science ชวนเมกเกอร์รุ่นใหม่ ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ในโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest”

          ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการกว่า 2 ล้านคน และผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุกว่า 60 ปีกว่า 9.4 ล้านคน ซึ่งสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การอนามัยโลกคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 โดยมีผู้สูงอายุมากกว่า 15 ล้านคน หรือร้อยละ 23 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งนับเป็นประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้พร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม ชิงทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Faire ในยุโรปและญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด