BUSINESS CYCLE

KCE ดึงที่ปรึกษาเชิงวิจัยและพัฒนาระดับโลก “ยูนิเซอร์วิส” ร่วมพัฒนา SME ไทยให้เข้มแข็งด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

          บริษัท KCE จำกัด ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)กับบริษัท โอ๊คแลนด์ ยูนิเซอร์วิส จำกัด ภายใต้มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่าง KCE และยูนิเซอร์วิส ในการให้บริการค้นคว้าวิจัย พัฒนา ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมทั้งในด้านกระบวนการและการคิดค้นผลิตภัณฑ์

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด