Articles

นวัตกรรมการออกแบบเหนือจินตนาการ

3795

ปัจจุบันงานเขียนแบบที่เคยอยู่ในกระดาษถูกพัฒนาผ่านโปรแกรมเขียนแบบสามมิติ ทำให้การออกแบบเชิงวิศวกรรมหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้นมาทันที สามารถเห็นถึงรูปทรงสามมิติ และตรวจสอบโครงสร้างการทำงานได้เบื้องต้น แต่ปัญหาของการออกแบบมันยังไม่จบ เนื่องจากปัญหามันถูกผลักดันให้ฝ่ายผลิตแทน เช่น ออกแบบแล้วไม่สามารถผลิตได้ ผลิตแล้วไม่สามารถใช้งานได้ ชิ้นงานประกบกันได้ไม่สนิท เป็นต้น ความผิดพลาดทุกอย่างไม่ได้เกิดจากผู้ออกแบบ แต่เกิดจากความไม่รู้ว่า "3D CAD ที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะสามารถผลิตแล้วใช้งานได้จริงหรือไม่"

ISO 27001 IT Security Management Systems มาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ตอนที่ 1)

7256

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศเพิ่มสูงขึ้นด้วย องค์กรต่าง ๆ ต่างให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาระบบเพื่อการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศขององค์กร มีการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีต่อระบบสารสนเทศขององค์กร ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง และท้าทายต่อผู้บริหารองค์กรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบอย่างมาก

ฟังก์ชันอัตโนมัติในระบบจำหน่ายอัตโนมัติของสถานีย่อยอัตโนมัติ (Automatic Function in Substation Automation System)

5525

ฟังก์ชันอัตโนมัติระบบจำหน่ายอัตโนมัติคือการทำงานโดยตัวมันเองของระบบจ่ายไฟฟ้าโดยปราศจากผู้ปฏิบัติงานหรือช่างไฟฟ้า ปกติผู้ออกแบบระบบจะออกแบบฟังก์ชันอัตโนมัติเพื่อรองรับงานที่ต้องการความเชื่อถือได้สูงหรือจัดการกับเหตุการณ์ไม่ปกติในระบบไฟฟ้า ฟังก์ชันอัตโนมัติสามารถสร้างได้โดยใช้วงจรฮาร์ดไวร์ และคอมพิวเตอร์ หรือ หน่วยประมวลผล (CPU: Central Processing Unit) แต่ในปัจจุบันแนวโน้มของฟังก์ชันอัตโนมัติจะทำงานบนคอมพิวเตอร์อันเนื่องจากมันสามารถรองรับการทำงานในเงื่อนไขที่มีความซับซ้อนสูงได้

การจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

18307

ปัจจุบันเงื่อนไขและปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรธุรกิจ ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่างก็พยายามทุกวิถีทางในการที่จะให้ได้มาซึ่งความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจจะต้องหันมาทบทวนถึงกลยุทธ์หรือวิธีการที่ใช้ในการดำเนินงานว่ามีประสิทธิภาพและความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

Page : [First] [Prev] 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 [Next] [Last]