Articles

การสร้างองค์กรแห่งการบริหารตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อศักยภาพในการแข่งขันที่ดียิ่ง (ตอนที่ 1)

4710

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ล้วนจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และความเจริญก้าวหน้า ซึ่งประสิทธิผล (Effectiveness) ขององค์กรขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการที่จะเรียนรู้ถึงสถานการณ์ แนวคิด เทคนิคการดำเนินงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากภายนอก เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในองค์กร แล้วนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ให้ตนเองสามารถบริหารจัดการตนเองไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนตนเองไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในกระแสของการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์

วิธีการปรับค่าเกนตัวควบคุมแบบ PID กรณีไม่ทราบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการ (ตอนที่ 1)

27522

โรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปในปัจจุบันจะต้องมีระบบควบคุมอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิต เช่นระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบควบคุมความดัน หรือระบบควบคุมระดับของเหลว เป็นต้น ส่วนประกอบหนึ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบควบคุมอัตโนมัติ คือ ตัวควบคุม (Controller) ซึ่งก็มีมากมายหลายชนิดให้เลือกใช้งาน แต่ตัวควบคุมที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างสูงนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็คือตัวควบคุมแบบ พี ไอ ดี (PID Controller) สาเหตุที่ทำให้ตัวควบคุมชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้ก็เนื่องจากความเรียบง่ายของโครงสร้างตัวควบคุม และความสามารถในการลดค่าความผิดพลาดได้หลายชนิดในตัวควบคุมเดียว

มาสร้างกระบวนการธุรกิจให้เป็นมาตรฐานกันเถอะ

2730

ตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตร์ธุรกิจ บริษัทส่วนใหญ่ทั้งหลายจะสร้างกระบวนการ (Process) ของตัวเองสำหรับทุก ๆ สิ่งที่ต้องทำหรือดำเนินการ คุณคงจะพอนึกภาพของกระบวนการธุรกิจ (Business Process) ต่าง ๆ ได้บ้างจากชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ละบริษัทต่างก็มีกระบวนการธุรกิจที่แตกต่างกัน มีความซับซ้อนที่แตกต่างกัน จนบริษัทหนึ่ง ๆ ไม่อาจดำเนินการกระบวนการธุรกิจได้ทั้งหมด จึงต้องจัดจ้างจากภายนอก (Outsourcing) หรือรับช่วงการผลิต (Sub-contract) ทำให้บริษัทที่ต้องจัดจ้างกิจกรรมการดำเนินงานจากภายนอกจะต้องคำนึงถึงคุณภาพหรือสมรรถนะของการดำเนินงานของผู้รับจ้าง

ท่านรู้หรือไม่ ! แหล่งพลังงาน ขุมทรัพย์ของความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย

3001

พลังงาน มีคำจำกัดความว่า ความสามารถในการทำงาน หรือ ความสามารถที่ทำให้เกิดการทำงาน การทำงาน ในที่นี้หมายถึงการเคลื่อนไหววัตถุ การยกของ การหุงต้ม การให้แสงสว่าง ทั้งหลายเหล่านี้ก็คือตัวอย่างของการทำงาน เมื่อมนุษย์รับประทาน อาหารร่างกายจะแปลงอาหารให้เป็นพลังงานเพื่อการทำงาน เมื่อเราเดินหรือวิ่งหรือแม้แต่คิด อ่านหรือเขียนร่างกายเผาพลาญอาหารซึ่งเป็นแหล่งพลังงานให้สามารถทำงาน ในทำนองเดียวกันยานยนต์ เครื่องบิน เรือ และเครื่องจักร ก็ล้วนเป็นการแปลงเชื้อเพลิงซึ่งเป็นแหล่งพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งไปเป็นการทำงานเช่นกัน

Page : [First] [Prev] 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 [Next] [Last]