Business & Strategy

ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 (ตอนที่ 15)

4974

การจัดเตรียม และบำรุงรักษาเครื่องมือสอบเทียบ/ทดสอบในข้อกำหนดนี้ ระบุถึงเรื่องการจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อดำเนินการสอบเทียบ และทดสอบ และสำหรับใช้สุ่มตัวอย่าง ถ้าห้องปฏิบัติการทดสอบของท่าน จำเป็นต้องสุ่มตัวอย่างมาทดสอบเอง เครื่องมือที่ว่านี้ อาจเป็นเครื่องมือที่ห้องปฏิบัติการซื้อหามาเป็นเจ้าของเอง หรือเช่ามาเป็นครั้งคราวก็ไม่ว่ากันนะครับ ความหมายของคำว่าเครื่องมือในข้อกำหนดนี้ก็คือ เครื่องมือมาตรฐานสำหรับใช้ในการสอบเทียบ เครื่องมือวัด หรือเครื่องมือทดสอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติการทดสอบนั่นเองครับ เครื่องมือที่จัดหามาใช้ในการสอบเทียบ/ทดสอบ และสุ่มตัวอย่าง ต้องมีคุณสมบัติสามารถดำเนินการสอบเทียบ/ทดสอบ และสุ่มตัวอย่างให้ได้ผลตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า เช่น หากเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และรับงานสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐานที่จัดหามาใช้สอบเทียบให้ลูกค้า ต้องมีความสามารถ เช่น มีความถูกต้องสูงกว่าเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ หรือเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ก็ต้องมีความถูกต้อง และแม่นยำสูง อยู่ในระดับที่วิธีการอ้างอิงกำหนด เป็นต้น

ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 (ตอนที่13)

2767

ทั่วไป ห้องปฏิบัติการ ต้อง ใช้วิธีการ ที่ใช้ในการทดสอบ และหรือสอบเทียบ และขั้นตอนดำเนินงาน (ดู อธิบายความหมายคำ) ที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบและ/หรือสอบเทียบวิธีการเหล่านี้รวมถึงการชักตัวอย่าง กรณีที่ห้องปฏิบัติการ มีการดำเนินการกิจกรรมนี้ หากไม่มีก็ข้ามไป หมายถึงการสุ่มตัวอย่างที่จะสอบเทียบ หรือทดสอบ จากกองผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณมาก การเคลื่อนย้าย ระหว่างการปฏิบัติงาน การขนย้าย จากลูกค้ามาห้องปฏิบัติการ หรือส่งกลับลูกค้า การเก็บรักษา ระหว่างรอการดำเนินการ หรือส่งคืนลูกค้า และการเตรียมตัวอย่าง ก่อน ที่จะทดสอบ และ/หรือสอบเทียบและในกรณีที่เหมาะสม รวมถึงวิธีการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด ตามข้อกำหนดที่ 5.4.6 ที่จะกล่าวต่อไปรวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ทางสถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการสอบเทียบ หรือทดสอบที่ได้ เพื่อจะมั่นใจว่าปริมาณของความผิดพลาด หรือความไม่แน่นอน ที่รวมอยู่กับผล การทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ นั้น

ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 (ตอนที่12)

6588

การควบคุมสภาวะแวดล้อมข้อกำหนดนี้ ระบุถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ในการควบคุมสภาวะแวดล้อม ระหว่างดำเนินการสอบเทียบ ซึ่งพิจารณารวมไปถึงที่ตั้งของห้องปฏิบัติการด้วย เพราะมีหลายกรณีที่การควบคุมสภาวะแวดล้อมนี้ เกี่ยวกับที่ตั้ง หากเลือกที่ตั้งไม่เหมาะสม ก็ไม่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมได้ สภาวะแวดล้อมนี้ หมายถึงปัจจัยสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้ความถูกต้องของการทดสอบ/สอบเทียบผิดไป เงื่อนไขสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ ต้องทำการเฝ้าติดตาม และควบคุม เพื่อให้อยู่ในระดับที่กำหนดตลอดเวลาระหว่างการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ นอกจากนั้นต้องควบคุมการเข้าพื้นที่ที่ดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบ ซึ่งกำหนดให้เหมาะสมแล้วแต่ความจำเป็น

ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 (ตอนที่ 11)

4006

ข้อกำหนดนี้ เป็นข้อกำหนดที่ว่าด้วยเรื่องวิชาการในการทดสอบ/สอบเทียบ ซึ่งได้จัดแบ่งกล่าวถึงเฉพาะเรื่อง ที่เกี่ยวกับการจัดการภายในส่วนทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ เป็นข้อ ๆ จัดว่าเป็นส่วนที่มีข้อกำหนดละเอียดที่สุด และโหดมากในแง่รายละเอียด และที่น่าสังเกตก็คือ ข้อกำหนดนี้ ใช้ความพยายามในการตีความน้อยกว่าข้อกำหนดด้านการจัดการมาก เพราะว่าระบุการปฏิบัติอย่างชัดเจนมาก ไม่ต้องตีความเลยนั่นเอง ก็เป็นข้อดีที่ไม่ต้องเสียเวลามาตีความข้อกำหนด ว่าควรกำหนดวิธีการปฏิบัติกันแค่ไหน ดังนั้น ด้วยตัวข้อกำหนด ได้อธิบายด้วยตัวมันเองแล้ว แต่ก็ไม่ใช่ว่าห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ ต้องดำเนินการทั้งหมด ยังมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับห้องปฏิบัติการแต่ละชนิด เช่น ห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีการสุ่มตัวอย่าง และที่ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง หรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่ต้องมีการตีความและแสดงความเห็น และไม่แสดงความเห็น ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่มีการพัฒนาวิธีการสอบเทียบ และที่ไม่มีการพัฒนาวิธีการสอบเทียบ ซึ่งหากห้องปฏิบัติการที่ขอการรับรอง ไม่มีกิจกรรม ก็สามารถละข้อกำหนดนั้นไปได้ ข้อกำหนดด้านเทคนิคนี้ ประกอบด้วย 1. การจัดการสรรหาบุคลากร ในส่วนปฏิบัติการ ให้เหมาะกับหน้าที่งาน รวมถึงการจัดการอบรม ให้สามารถปฏิบัติงานได้ และการควบคุมพนักงานที่ว่าจ้างเป็นสัญญา มาปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 [Next] [Last]