Articles

สร้างความสามารถการแข่งขันด้วยผลิตภาพสายการผลิต

3932

โดยทั่วไปผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือการให้บริการได้มีเป้าหมายสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับองค์กร ดังคำกล่าวว่า "The goal of a firm is to make profit" ซึ่งจัดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงมุ่งให้ความสนใจต่อการบริหารทรัพยากรที่เป็นปัจจัยนำเข้า (Input) เพื่อให้เกิดการแปรรูปเป็นผลิตผล ด้วยเหตุนี้การวัดผลิตภาพจึงเป็นประเด็นที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจ เนื่องจากผลิตภาพไม่เพียงแค่มุ่งตัวชี้วัดประสิทธิผลทางการเงิน (Financial Effectiveness) แต่ยังแสดงถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Operation Efficient) ทำให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใจภาพรวมของผลการดำเนินงานธุรกิจ

พลังงานจากขยะ การเพิ่มมูลค่าจากสิ่งเหลือทิ้ง

17061

การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวของชุมชน การกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากภาครัฐบาล การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งสินค้า และบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีการผลิตที่ซับซ้อน ใช้องค์ประกอบที่กำจัดยากอีกทั้งประชาชนไม่เห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ณ แหล่งกำเนิดเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จึงก่อให้เกิดขยะล้นเมือง ด้วยศักยภาพของขยะที่มีอยู่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 150 MW ปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแปลงขยะเป็นพลังงานด้วยเทคโนโลยีและรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งทำให้สามารถนำพลังงานกลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า

การพิสูจน์ตัวตน หนทางสู่ความปลอดภัยของข้อมูล

8650

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร เป็นโลกของการเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญกับตัวบุคคลและองค์กร เพราะข้อมูลบางอย่างของทั้งตัวบุคคลและองค์กรมีความสำคัญและไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ เช่น ข้อมูลและความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร หรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคล เช่น ข้อมูลบัตร ATM, บัตรเครดิต หรือรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าสู่ข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ การพิสูจน์ตัวตนจึงมีความสำคัญ เนื่องจากว่าการที่บุคคลใดจะเข้าสู่ระบบได้ จำเป็นต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับการยืนยันว่าเป็นบุคคลคนนั้นจริง จึงจะเข้าสู่ข้อมูลหรือระบบส่วนตัวนั้นได้ ดังนั้นความปลอดภัยของข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับการยืนยันตัวตนที่แท้จริง

แนวทางการนำความร้อนสูญเสียกลับมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงาน

8730

โดยทั่วไปแล้วในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดใหญ่นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการสูญเสียพลังงาน ทั้งในรูปของพลังงานความร้อนและพลังงานความเย็นสู่สิ่งแวดล้อมเสมอ พลังงานทั้งความร้อนและความเย็นที่สูญเสียออกไปนี้ มักเกิดขึ้นจากการเสียดทานเชิงกลภายในเครื่องจักร การสูญเสียผ่านผิวของเครื่องจักร หรือการสูญเสียในระบบไฟฟ้าต่าง ๆ หากสามารถดำเนินการลดการสูญเสียพลังงานเหล่านี้ได้มากเท่าใด จะหมายความถึงการที่สามารถลดพลังงานที่ป้อนเข้าสู่เครื่องจักรได้มากขึ้นนั่นเอง

Page : [First] [Prev] 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 [Next] [Last]