Articles

กระบวนการควบคุมเชิงกลยุทธ์

21160

ด้วยสภาวะการแข่งขันแห่งศตวรรษใหม่นี้ได้ส่งผลให้ผู้นำองค์กรต้องคิดใหม่ทำใหม่ (Rethinking) ด้วยการทบทวนกลยุทธ์เพื่อนำพาให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน การสร้างศักยภาพให้กับองค์กรยุคใหม่นี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การตัดลดต้นทุนหรือมุ่งการปรับโครงสร้างองค์กร แต่ผู้บริหารจะต้องกำหนดขอบเขตและแนวทางกลยุทธ์อย่างชัดเจนด้วยการจำแนกเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การควบคุมเชิงกลยุทธ์จึงไม่ใช่เพียงแค่การติดตามผลการดำเนินงาน แต่ยังสนับสนุนให้พนักงานสามารถดำเนินการแก้ปัญหาและกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้การควบคุมเชิงกลยุทธ์จึงได้มีบทบาทสนับสนุนการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)

Lean เป็นมากกว่า JIT

7453

บางคนคิดว่า JIT คือ ระบบการทำงานหรือระบบการผลิต ในมุมมองของผู้เขียน JIT ไม่ใช่ระบบ แต่เป็นคุณลักษณะเชิงลอจิสติกส์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของระบบการดำเนินงานทั่วไปคือ ถูกเวลา ถูกสถานที่ ถูกจำนวน และคุณภาพ การที่จะทำให้ระบบการผลิตหรือระบบการทำงานมีลักษณะเป็น JIT นั้น ไม่ได้มีวิธีการเดียว แต่อาจจะมีหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ และที่สำคัญคือ อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าด้วย เมื่อพิจารณาแล้วระบบ JIT ที่กล่าวถึงกันก็คือ ระบบลีนดี ๆ นี่เอง แล้วทำไมจึงจะต้องมีชื่อหลาย ๆ ชื่อ ทำให้การสื่อความหมายไม่ตรงกัน

นวัตกรรมการออกแบบเหนือจินตนาการ

3766

ปัจจุบันงานเขียนแบบที่เคยอยู่ในกระดาษถูกพัฒนาผ่านโปรแกรมเขียนแบบสามมิติ ทำให้การออกแบบเชิงวิศวกรรมหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้นมาทันที สามารถเห็นถึงรูปทรงสามมิติ และตรวจสอบโครงสร้างการทำงานได้เบื้องต้น แต่ปัญหาของการออกแบบมันยังไม่จบ เนื่องจากปัญหามันถูกผลักดันให้ฝ่ายผลิตแทน เช่น ออกแบบแล้วไม่สามารถผลิตได้ ผลิตแล้วไม่สามารถใช้งานได้ ชิ้นงานประกบกันได้ไม่สนิท เป็นต้น ความผิดพลาดทุกอย่างไม่ได้เกิดจากผู้ออกแบบ แต่เกิดจากความไม่รู้ว่า "3D CAD ที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะสามารถผลิตแล้วใช้งานได้จริงหรือไม่"

Page : [First] [Prev] 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 [Next] [Last]