Articles

การสื่อสารข้อมูลในงานอุตสาหกรรม (ตอนที่ 1)

27480

การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลข่าวสารระหว่างจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ข้อมูลที่รับส่งกันบางทีอาจจะเรียกอีกอย่างว่าข่าวสารหรืออินฟอร์เมชั่น ซึ่งถูกแทนด้วยแถวลำดับของค่าเท่ากับศูนย์และค่าเท่ากับหนึ่งในการส่งค่าแบบดิจิตอลซึ่งเป็นค่าที่สามารถถูกจัดการได้โดยง่ายด้วยคอมพิวเตอร์หรือหน่วยประมวลผล มีระบบสื่อสารข้อมูลหลายแบบสามารถสื่อสารได้โดยใช้ค่าอะนาลอก แต่ในงานวัดค่าสมัยใหม่เกือบทั้งหมดใช้การถ่ายโอนหรือส่งข้อมูลแบบดิจิตอล ระบบสื่อสารข้อมูลทุกระบบต้องมีตัวส่งข้อมูลหรือทรานสมิตเตอร์

พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ ทางเลือกของพลังงานทดแทน

6775

ด้วยปัจจุบันที่ภาวะน้ำมันอันเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก มีราคาสูงขึ้นทุกวัน ในขณะที่การใช้งานนั้นก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใด มีแต่ความต้องการปริมาณน้ำมันที่สูงขึ้น ทั้งการใช้งานเพื่อการค้า การอยู่อาศัย เป็นแหล่งพลังงานต่าง ๆ สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมุ่งศึกษาและใช้พลังงานทดแทนแบบใหม่ เพื่อทดแทนการใช้น้ำมัน ที่มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีโอกาสหมดไปจากโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า พลังงานทางเลือกต่าง ๆ จึงถูกนำมาส่งเสริมให้มีการใช้กันมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์

สำรวจการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศในจีน

3926

การพัฒนาอุตสาหกรรมแผนใหม่ที่เรียกว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ อันเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งความสนใจเกี่ยวกับวงจรการไหลของวัสดุและพลังงานเป็นสำคัญ ซึ่งอิงตามแนวทฤษฎีนิเวศอุตสาหกรรม (Industrial Ecology) โดยในปัจจุบัน การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นว่ามีรัฐบาลของหลาย ๆ ประเทศกำลังพยายามที่นำเอาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งประเทศไทยเองก็มีโครงการพัฒนาหลายโครงการที่จัดอยู่ในข่ายของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศด้วย

Total Employee Involvement ปัจจัย 4 สำหรับการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารสิ่งแวดล้อม

6676

ถึงแม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมต่างสาขากัน แต่ Dow Chemical และ 3M ก็มีแนวทางการบริหารสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันหลายประการ ที่โดดเด่นที่สุดคือ การมุ่งความสนใจที่การจัดการกากของเสีย (Waste) และมลพิษ (Pollution) โดยพยายามลดการเกิดของเสียหรือมลพิษตั้งแต่แหล่งกำเนิด จนสามารถลดการระบายของเสียและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมได้จำนวนมหาศาล ทั้งสามารถประหยัดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมได้นับพันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทีเดียว นักวิชาการที่เคยศึกษาวิถีการบริหารสิ่งแวดล้อมของ Dow Chemical และ 3M ต่างระบุเป็นเสียงเดียวกันว่า เบื้องหลังความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลจากมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

ปัจจัยผลิตภาพธุรกรรมจัดหาจัดซื้อ

5377

โดยทั่วไป องค์กรส่วนใหญ่ดำเนินธุรกรรมกับคู่ค้าจำนวนมากจึงทำให้เกิดความซับซ้อนในนโยบายหรือระเบียบวิธีการจัดซื้อและเกิดต้นทุนความสูญเปล่า เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงานฝ่ายจัดซื้อ ต้นทุนทางเอกสาร ความล่าช้าในกระบวนการจัดหาจัดซื้อ การตัดเช็คเพื่อจ่ายให้กับผู้จำหน่ายหรือผู้ส่งมอบ การจัดเก็บรักษาไฟล์ข้อมูลหลักของคู่ค้าจำนวนมาก และเสียเวลาในการเจรจาเพื่อทำสัญญาการส่งมอบ (Supply Contracts) ด้วยเหตุนี้กระบวนการจัดหาจัดซื้อ (Procurement) จึงเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนกระบวนการธุรกรรมระหว่างองค์กร สำหรับกิจกรรมจัดหาจัดซื้อได้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การว่าจ้างผู้ผลิตภายนอก (Outsourcing) และการประกอบผลิตภัณฑ์

เมื่อเพลาหมุนเกิดการเยื้องศูนย์

19046

แกนหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งต่อเข้ากับเพลาของเครื่องจักรกลหมุนจะต้องเชื่อมต่อกันเป็นแนวตรง และได้ระดับต่อกัน เรียกว่า "Alignment" การเชื่อมต่อกันของเพลาทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวหากทำได้ไม่ดีพอก็จะเกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร และยังส่งผลต่ออายุการใช้งานสั้นลงด้วย ทั้งนี้หากแกนหมุนของมอเตอร์กับเพลาขับของเครื่องจักรกลหมุนเกิดการเยื้องศูนย์ หรือเรียกว่า “Misalignment” เราจะสังเกตเห็นการสั่นสะเทือนผิดปกติ ได้ยินเสียงดังผิดปกติ และสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่ร้อนผิดปกติบริเวณชิ้นส่วนกลไกที่มีการเคลื่อนที่ หรือหมุน

Page : [First] [Prev] 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 [Next] [Last]