Articles

แนวทางและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก (ตอนที่ 2)

6490

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเหล็กไทยมีการใช้พลังงานในปริมาณสูงสำหรับการผลิตเหล็กในแต่ละปี ซึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศที่ใช้พลังงานในระดับสูงขนาดนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งไม่เพียงแต่การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ของโรงเหล็กเท่านั้นที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกกับภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศ แต่ยังรวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ำต่าง ๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์หลักของประเทศ

ต้นทุนและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (ตอนที่ 1)

6092

เนื้อหาในส่วนนี้จะมุ่งประเด็นไปที่การประเมินมูลค่าต้นทุน และผลประโยชน์สำหรับการตัดสินใจที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ คำว่า การศึกษาปัญหาพิเศษ (Special Studies) เป็นคำที่ถูกนำมาใช้ในบางครั้งเพื่ออ้างถึงการตัดสินใจในกรณีดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในระหว่างการดำเนินงานช่วงหนึ่ง ๆ การศึกษาปัญหาพิเศษในที่นี้ต้องการนำข้อมูลต้นทุนและรายได้ที่มีความเกี่ยวข้องในระหว่างทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้นมาพิจารณา เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการแนวทางที่มีความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นต่อไป

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ส่วนเสริมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ

8549

เนื่องมาจากปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการการใช้พลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดความขาดแคลนทางด้านพลังงาน หรือมีต้นทุนการผลิตพลังงานที่สูงขึ้น ทั้งในส่วนของผู้ผลิตพลังงานเอง หรือแม้แต่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น ทุกส่วนจึงมีความจำเป็นในการช่วยประหยัดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัดพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำมัน การบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้สามารถใช้พลังงานน้อยลง หรือแม้แต่การหมุนเวียนพลังงานที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

Page : [First] [Prev] 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 [Next] [Last]