Business & Strategy

งบประมาณยืดหยุ่น การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต และงบประมาณฐานกิจกรรม (ตอนที่ 1)

39960

ธุรกิจอุตสาหกรรมทำการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตหลาย ๆ รายการที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่างไร เนื่องจากความสามารถในการติดตามต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้าสู่แต่ละหน่วยผลิตภัณฑ์นั้นมีความแตกต่างไปจากการติดตามต้นทุนวัตถุดิบทางตรง และค่าแรงงานทางตรง นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนั้นยังประกอบด้วยต้นทุนหลายประเภทแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม หรือต้นทุนการผลิตทางอ้อมอื่น ๆ

Page : [First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 [Next] [Last]