Products Highlight

เครื่องวัดสภาพแวดล้อม สำหรับสถานประกอบการที่ปลอดภัย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

 

 

สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีความสำคัญอย่างไร

 

          สภาพแวดล้อมถือเป็นตัวแปรสำคัญ ที่มีผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมาก หากภายในบริเวณที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง มีแสงน้อย หรือมีความร้อนสูง ก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าหรือความเครียด ซึ่งจะเกิดผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อคุณภาพของงานด้วย เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานด้านสภาพแวดล้อม และเพื่อคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน จึงได้มีการออกกฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549 เพื่อให้นายจ้างควบคุมและจัดการให้สถานที่ประกอบกิจการมีความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้

 

          1. หมวดความร้อน

 

 • ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานอยู่มิให้เกินมาตรฐาน
 • ในกรณีที่ภายในสถานประกอบกิจการมีระดับความร้อนเกิดมาตรฐาน นายจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพื่อให้ระดับความร้อนไม่เกินมาตรฐาน หากดำเนินการปรับปรุงแล้วยังควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้ ให้นายจ้างติดประกาศเตือนและต้องจัดให้ลูกจ้างสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

 

          2. หมวดแสงสว่าง

 

 • นายจ้างต้องจัดให้สถานที่ประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างเป็นไปตามที่กำหนด
 • นายจ้างต้องใช้หรือจัดให้มีฉาก ฟิล์มกรองแสง เพื่อป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ส่องเข้านัยน์ตาลูกจ้างโดยตรง
 • ในกรณีที่ไม่อาจป้องกันได้ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • ในกรณีที่ลูกจ้างต้องทำงานในสถานที่มืด ทึบ คับแคบ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมหมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์ส่องสว่างตลอดเวลาที่ทำงาน

 

          3. หมวดเสียง

 

 • นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวันมิให้เกินมาตรฐานที่กำหนด
 • ในบริเวนสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกเกิน 140 dBA หรือมีปริมาณเสียงสะสมของเสียงกระทบหรือกระแทกมากเกินกำหนด นายจ้างต้องให้ลูกจ้าง หยุดทำงานจนกว่าจะได้รับการแก้ไข
 • ให้นายจ้างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของเสียงเพื่อให้มีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด
 • ในกรณียังดำเนินการไม่ได้ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

 

เครื่องวัดดัชนีความร้อน (WBGT)

MODEL: WB-01SD

 

 

 

 • วัดอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบได้ตามมาตรฐานกฎกระทรวง
 • ย่านการวัดค่า WBGT สูงถึง 59°C (Indoor)
 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่ายและชัดเจน
 • มีการบันทึกข้อมูลสูงสุด-ต่ำสุด และการคงค่าข้อมูล และมีการบันทึกข้อมูลลง SD Card

 

เครื่องวัดความเข้มแสง (Lux Meter)

MODEL: LX-75SD

 

 

 • วัดความเข้มแสงได้สูงสุดถึง 100,000 Lux
 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่ายและชัดเจน
 • มีการบันทึกข้อมูลสูงสุด-ต่ำสุด และการคงค่าข้อมูล และมีการบันทึกข้อมูลลง SD Card

 

เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter)

MODEL: DS-45SD

 

 

 • เครื่องวัดระดับเสียงความเที่ยงตรงสูง วัดได้ 35~130 dB
 • มีการเตือนเมื่อเกิด Over Load หรือ Under Load
 • จอแสดงผล LCD กินไฟน้อย อ่านค่าได้ง่าย
 • มีการบันทึกข้อมูลสูงสุด - ต่ำสุด และการคงค่าข้อมูล และมีการบันทึกข้อมูลลง SD Card

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2299-3333, 0-2022-9999, 0-2299-3000
E-mail: sales@sangchaimeter.com, temp@sangchaimeter.com
http://www.sangchaimeter.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด