Editor Talk

Editor Talk

เจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์   ก้าวพระบาทเสด็จไปทุกแห่งหน

เป็นธงนำหลักชัยของปวงชน   ใต้นพปฎลเศวตฉัตรบารมี

ธ ทรงเป็นบิดรของปวงราษฎร์   เป็นขวัญชาติเจิดจรัสรัศมี

เป็นต้นแบบคุณงามแลความดี   ปฐพีแซ่ซ้ององค์ราชันย์

 

สิบสามตุลาห้าเก้าเศร้าโศก   วิปโยคอาดูรโศกศัลย์

สิ้นแล้ว ธ จอมไทยไห้จาบัลย์   พระเสด็จสู่สวรรคาลัย

จากนี้ไปจะดำเนินตามรอยพ่อ   ความเพียงพอที่พ่อเคยสอนไว้

มีพระราชดำริเป็นหลักชัย   ขอเทิดไท้สถิตในใจประชา

 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)

วารสารอินดัสเตรียลเทคโนโลยีรีวิว

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด