Management

“วิสัยทัศน์” ข้อมูลนำเสนอสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน

พิทักษ์ ศุภบัณฑิตย์กุล

 

 

“การแสดงวิสัยทัศน์หรือความคิดเห็นในแนวนโยบาย หรืออะไรก็ตามแต่ที่แสดงให้เพื่อนร่วมงานหรือคนทั่วไปได้ทราบถึงแนวความคิดต่อสิ่งที่จะกระทำให้ทราบโดยทั่วกัน บางคนฟังแล้วน่าเชื่อถือ บางคนฟังแล้วหลายคนไม่ยอมรับ เรามาดูกันว่าวิสัยทัศน์ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและนำมาซึ่งผลของความสำเร็จ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติใดบ้าง”

 

     การแสดงวิสัยทัศน์โดยมากเราจะได้เห็นกับระดับผู้บริหารที่ต้องการสมัครเข้ามาคัดเลือกเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลงานสำคัญหรือเข้ามารับตำแหน่งที่ว่างลง ทว่าการแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงานระดับรองลงมาก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์หรือเรียกง่าย ๆ ว่าแสดงความแนวความคิดของคุณออกมาให้ทุกคนได้ทราบว่ากำลังคิดจะทำอย่างไรกับหน้าที่สำคัญตรงหน้า การแสดงความคิดเห็นแบบนี้จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้งานเดินหน้าต่อไปอย่างมีแรงผลักดันเพราะสร้างความเชื่อมั่นไว้แล้วในเบื้องต้น ความประทับใจครั้งแรกจึงนำมาซึ่งความศรัทธา ความยินดีที่จะทำงานด้วย แล้วทำอย่างไรจึงจะนำวิสัยทัศน์มาเป็นเครื่องมือสร้างพลังในการทำงานให้ลุล่วง

 

วิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริงตามกระบวนการ

 

          ในการทำงานย่อมต้องมีการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ที่ทุกคนต้องทราบ และบางครั้งการทำงานย่อมต้องแบ่งหน้าที่หรือแบ่งงานให้เหมาะสมกับแต่ละคน ซึ่งในงานบางอย่างอาจต้องเลือกคนที่เหมาะสมจริง ๆ และทำได้อย่างดีที่สุดเข้ามารับหน้าที่จัดการกับงานชิ้นนี้ ทำอย่างไรดีจึงจะเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้อย่างไม่ผิดพลาด ทางเลือกหนึ่งที่นอกจากจะมอบหมายงานตามประวัติการทำงานของแต่ละคนแล้ว การให้แต่ละคนที่มีโอกาสทำงานชิ้นนี้ได้แสดงความคิดเห็นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สร้างความชัดเจนในการทำงานให้กับองค์กร

               

          เมื่อใดที่การแสดงวิสัยทัศน์เกิดขึ้นความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยย่อมตามมาอย่างแน่นอน หากถามมาตอบได้ย่อมที่จะสร้างความน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่ง การนำความรู้ผนวกเข้ากับงานที่ตีโจทย์ออกมาได้อย่างทะลุปรุโปร่งย่อมแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรับงานนี้ไปทำ และแน่นอนว่าคนที่เข้าใจงานมีทักษะในการทำงานพร้อมด้วยความเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะสร้างงานชิ้นนี้ให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพย่อมจะมีความเป็นไปได้สูง ตรงข้ามกับคนที่มีทักษะและความเข้าใจงานแต่ยังขาดกระบวนการวางแผนทำงานซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญส่งผลต่อการประเมินเวลาการทำงาน ระยะเวลาส่งมอบงานตามช่วงเวลาต่าง ๆ การแสดงวิสัยทัศน์จึงเป็นการเล่าถึงแนวทางในการทำงานและกระบวนการทำงานที่จะทำให้แล้วเสร็จในเวลาไหนที่เหมาะสม

               

          กระบวนการทำงานเป็นส่วนที่สำคัญมาก เพราะจะทำให้ทราบถึงจังหวะในการทำงาน โอกาสที่จะแก้ไขความผิดพลาดสามารถทำได้ทันท่วงที และการทำงานเป็นทีมย่อมจะเรียกความเชื่อมั่นจากทีมงานได้เป็นอย่างดีเพราะมีหัวหน้าทีมที่พร้อมจะเข้าแก้ไขสถานการณ์พร้อมกันกับทีมงานที่มีทักษะในการทำงาน ดังนั้นหากแต่ละองค์กรให้ความสำคัญกับการแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงานของแผนกต่าง ๆ ย่อมเป็นโอกาสดีที่คนเก่ง ๆ แต่ขาดโอกาสแสดงออกถึงความสามารถจะได้มีโอกาสทำงานอย่างสุดความสามารถ

 

ข้อมูลที่นำเสนอคือความรู้และความเชื่อมั่น

 

          คนที่ได้รับโอกาสชี้แจงแนวทางการทำงานหรือวิธีการทำงานนั้นย่อมจะมีความสุขเป็นประการแรกเพราะหมายถึงการได้รับความไว้วางใจจากเพื่อร่วมงานหรือผู้บริหาร แต่หากเมื่อใดที่จะต้องคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุด การนำเสนอแนวทางวิธีการทำงานจึงเป็นตัววัดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ ดังนั้นจึงไม่เป็นการยากหากจะยอมรับฟังวิสัยทัศน์ของแต่ละคนที่กำลังสรรหามารับหน้าที่สำคัญเพราะขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ จำเป็นต้องลงลึกในรายละเอียดและอ้างอิงถึงความเป็นไปได้ ที่สำคัญคือทีมงานจะต้องเข้าใจสิ่งที่ได้รับการนำเสนอ

               

          ความเชื่อมั่นของทีมงานนั้นเป็นพลังผลักดันที่สำคัญ เพราะทุกคนทราบว่านี่คือทิศทางที่ถูกต้องและเป็นกระบวนการทำงานที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องผิดพลาดต่าง ๆ ทำแล้วมีการประเมินแต่ละขั้นตอนไม่ใช่ทำไปเรื่อย ๆ ผิดแล้วแก้ทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ งานก็จะส่งมอบช้า ต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้น ความน่าเชื่อถือขององค์กรก็จะลดต่ำลงเรื่อย ๆ ดังนั้นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้รับหน้าที่บริหารจัดการหรือหัวหน้าทีมงานจึงเป็นเรื่องที่น่าจัดทำขึ้นอันจะเป็นการสร้างทักษะในการทำงานร่วมกัน การยอมรับซึ่งกันและกันอย่างไร้ข้อกังขา

 

สู่จุดหลายเดียวกันแม้ต่างแนวทาง

 

          กระบวนการทำงานต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นได้จากหลากหลายแนวความคิด เช่น การจะสร้างบ้านหนึ่งหลังให้ถูกใจลูกค้าที่แสดงความต้องการมาคร่าว ๆ ผู้รับเหมาอาจจะรับข้อมูลมาแล้วสร้างแบบอาศัยแนวทางที่ลูกค้าชอบแล้วมานำเสนอ ซึ่งผู้รับเหมาอีกคนอาจจะใช้ประสบการณ์และความชำนาญที่มากกว่านำเสนอบ้านตรงใจและทำจากวัสดุที่ดีแต่ถูกเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้ลูกค้า งานทำบ้านครั้งนี้ก็อาจจะกลายเป็นผู้รับเหมารายหลังที่มีข้อมูลและเทคนิคการดึงใจลูกค้าไป

               

          การทำงานที่มีกระบวนการชัดเจนประเมินผลได้ตามระยะเวลาจึงเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คนที่ทำงานก็จะมีความสุขกับการทำงานมากกว่าทีมงานที่ทำหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อย ๆ ไม่รู้ว่าถึงตอนไหน ต้องเร่งขนาดไหน อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นคือโอกาสที่จะสร้างความเสียหายให้กับองค์กรจากการทำงานที่ไม่รัดกุมในเรื่องของแผนการทำงาน ดังนั้นวิสัยทัศน์หรือการแสดงความคิดเห็นในการทำงานจึงมีบทบาทสำคัญที่จะเข้ามาช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนในการทำงานและยังช่วยสร้างโอกาสให้กับพนักงานอีกหลาย ๆ คนที่รอโอกาสในการแสดงความสามารถออกมาให้ทุกคนเห็น

 

ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องกล้าแสดงความรู้ความสามารถของตัวเองออกมา “วิสัยทัศน์ที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่จากใครคนใดคนหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าใช่ แต่มันอาจะเป็นของใครสักคนที่แสดงให้ทุกคนได้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานสร้างผลงานออกมาแล้วถูกใจของลูกค้า พร้อมกันกับที่ทีมงานทุกคนทำงานด้วยแล้วมีความสุข”

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด