Academic

ฟังก์ชันอัตโนมัติในระบบจำหน่ายอัตโนมัติของสถานีย่อยอัตโนมัติ (Automatic Function in Substation Automation System)

6754

ฟังก์ชันอัตโนมัติระบบจำหน่ายอัตโนมัติคือการทำงานโดยตัวมันเองของระบบจ่ายไฟฟ้าโดยปราศจากผู้ปฏิบัติงานหรือช่างไฟฟ้า ปกติผู้ออกแบบระบบจะออกแบบฟังก์ชันอัตโนมัติเพื่อรองรับงานที่ต้องการความเชื่อถือได้สูงหรือจัดการกับเหตุการณ์ไม่ปกติในระบบไฟฟ้า ฟังก์ชันอัตโนมัติสามารถสร้างได้โดยใช้วงจรฮาร์ดไวร์ และคอมพิวเตอร์ หรือ หน่วยประมวลผล (CPU: Central Processing Unit) แต่ในปัจจุบันแนวโน้มของฟังก์ชันอัตโนมัติจะทำงานบนคอมพิวเตอร์อันเนื่องจากมันสามารถรองรับการทำงานในเงื่อนไขที่มีความซับซ้อนสูงได้

Page : [First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 [Next] [Last]