Products Highlight

อุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับโรงไฟฟ้า เพิ่มความแม่นยำและน่าเชื่อถือของกระบวนการทำงาน

บริษัท เอบีบี จำกัด

 

 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal) และความร้อนร่วม (Combined Cycle)

 

          โรงไฟฟ้าเหล่านี้ใช้ไอน้ำในการขับเคลื่อนกังหัน ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจะใช้ไอน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งจะแตกต่างจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในการขับเคลื่อนกังหันผลิตไฟฟ้า โดยนำความร้อนที่ปล่อยออกกลับมาผลิตไอน้ำเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง ซึ่งอุปกรณ์ตรวจวัดของเอบีบีสามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งสองกลุ่มพลังงาน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ำในหม้อต้ม ควบคุมอัตราการไหล ตรวจสอบความดันและอุณหภูมิในกระบวนการเผาไหม้และค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนการวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของไอเสียที่ปล่อยสู่บรรยากาศ

 

การตรวจวัดที่ถูกต้องแม่นยำ และการทำงานที่น่าเชื่อถือ

 

         • ประสิทธิภาพการเผาไหม้จากการตรวจวัดไอเสียที่ปล่อยสู่บรรยากาศ

          การเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นมีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และช่วยลดการเกิดมลพิษซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

         • การหาส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงที่เหมาะสม

          อัตราส่วนระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม้ ซึ่งต้องทราบปริมาณออกซิเจนที่แน่นอนที่ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ โดยหาได้จากสัดส่วนปริมาณสารสัมพันธ์และแลมดา (Lambda, λ) มีค่าเท่ากับ 1 จากค่าทางทฤษฎี ซึ่งค่าในเชิงปฏิบัติจริงมีค่าประมาณ 1.1 หรือมากกว่า

          การควบคุมปริมาณอากาศให้สมดุลส่งผลให้กระบวนการเผาไหม้มีประสิทธิภาพ หากปริมาณอากาศไม่เพียงพอ ทำให้กระบวนการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และเกิดความผิดพลาดของการถ่ายเทความร้อน ทำให้เกิดเขม่าควันและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ หรือหากปริมาณอากาศมากเกินจะส่งผลให้เกิดความร้อนสูญเสียไปกับไอเสียและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพหม้อต้มที่ลดลงตามกัน

 

         • การวัดปริมาณออกซิเจนสำหรับกระบวนการเผาไหม้

          ปริมาณออกซิเจนที่หลงเหลือในไอเสียนั้นจะเป็นตัวชี้วัดปริมาณอากาศส่วนเกินในกระบวนการเผาไหม้ ดังนั้นการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนจึงมีความสำคัญ เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          ABB’s AZ20 Combustion Gas Oxygen Analyzers ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดค่าออกซิเจนที่ให้ความถูกต้องแม่นยำ โดยสามารถใช้งานที่อุณหภูมิ -20 ถึง 800 องศาเซลเซียส อีกทั้งสามารถใช้งานควบคู่กับ

          ABB’s Sensyflow Thermal Mass Flowmeters อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของก๊าซซึ่งสามารถกำหนดปริมาณอากาศที่เข้าสู่ชุดเผาไหม้ได้

 

การควบคุมปริมาณสารเคมีเพื่อคุณภาพสูงสุดของการผลิตไอน้ำ

 

          การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต้องควบคุมคุณภาพน้ำและไอน้ำให้เหมาะสม

 

          • การควบคุมการปนเปื้อนสารเคมีในระบบหม้อต้ม

          สารเคมีหลายชนิดจะต้องถูกควบคุมเพื่อให้การผลิตไอน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด และออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำที่เติมให้หม้อต้มยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดรอยรั่วในหม้อต้มและระยะเวลาการใช้งานลดลง การเติมไฮดราซีนจะช่วยลดออกซิเจนโดยเปลี่ยนในรูปของไนโตรเจนและน้ำ แต่หากเติมไฮดราซีนมากเกินไปจะทำให้สิ้นเปลือง อีกทั้งเมื่ออุณหภูมิและความดันเพิ่มขึ้นทำให้เกิดแอมโมเนียซึ่งมีผลต่อค่า pH ที่สูงขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงของการกัดกร่อนในหม้อต้ม ซิลิกาหากพบในระบบหม้อต้มจะขัดขวางการส่งผ่านความร้อนและเพิ่มความเสี่ยงต่อใบพัดของกังหัน โซเดียมเป็นพารามิเตอร์สำคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งละลายอยู่ในน้ำที่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด

 

          • การวัดและควบคุมปริมาณสารเคมี

          อุปกรณ์เอบีบีสามารถรองรับการวัดและควบคุมปริมาณสารเคมีได้แก่ เครื่องวัดพีเอชเพื่อควบคุมความเป็นกรด-ด่าง เครื่องวัดความนำไฟฟ้าสำหรับวัดปริมาณอิออน ซึ่งสามารถบอกถึงระดับความปนเปื้อนและระยะเวลาในการบำบัด ABB’s Navigator 600 Silica ชุดตรวจวัดเพื่อควบคุมระดับซิลิกาที่ความเข้มข้น 0 ถึง 5000 ppb และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ABB’s 8037 และ 9438 สำหรับควบคุมค่าโซเดียมและออกซิเจน ตามลำดับ โดยชุดอุปกรณ์เอบีบีช่วยลดระดับอิออนที่ละลายในน้ำซึ่งจะช่วยลดการกัดกร่อนของหม้อต้ม

 

 

AZ20 Combustion Gas Oxygen Analyzers

 

 

การควบคุมที่เพิ่มความเข้มงวดและความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการวัดอุณหภูมิและความดัน

 

          ความดันและอุณหภูมิเป็นพารามิเตอร์ที่ต้องควบคุมในหลายจุดของโรงไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตเป็นไปตามแผนควบคุมและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

         • การเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อต้มภายใต้ความปลอดภัย

          การเพิ่มอุณหภูมิขึ้น 10 องศาเซลเซียส สามารถเพิ่มปฏิกิริยาเคมีได้ 2 เท่า แต่หากไม่สามารถควบคุมการเร่งปฏิกิริยานี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของหม้อต้มและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าทันที การเพิ่มความดันถึง 600 บาร์นั้น สามารถส่งผลกระทบได้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรทำการตรวจสอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

         • การวัดอุณหภูมิและความดันของระบบผลิตไอน้ำ

          อุปกรณ์เอบีบีสามารถปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมต่อระบบผลิตไอน้ำที่อุณหภูมิสูงถึง 1,800 องศาเซลเซียส และความดันถึง 600 บาร์ โดยสามารถปรับใช้งานได้กับปล่อง หม้อต้ม ระบบแยกน้ำและไอน้ำ ถังพักน้ำ ท่อส่งไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบน้ำเย็น โดยอุปกรณ์มีช่วงวัดที่กว้างและสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการ ใช้งานได้ สำหรับอุปกรณ์วัดความดันของเอบีบีนั้นสามารถวัดพารามิเตอร์อื่น ๆ ได้ เช่น อัตราการไหลในรูปน้ำหนัก เป็นต้น

 

 

Accurate Measurement of Multiple Chemical Parameters

 

การรักษาปริมาณอากาศและเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพโดยควบคุมอุปกรณ์ปรับปริมาณลม

 

          การควบคุมสมดุลระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยมในระบบเผาไหม้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้น ดังนั้นการควบคุมที่แม่นยำถือเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

• การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเผาไหม้

          การควบคุมความสมดุลระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยม สามารถทำได้ค่อนข้างยาก เพราะปริมาณอากาศในระบบเผาไหม้มีไม่เพียงพอ จึงอาจจะส่งผลต่อการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ และถ้าปริมาณอากาศมีมากเกิน จะส่งผลต่อการลดประสิทธิภาพความร้อน เนื่องจากอากาศส่วนเกินทำให้เกิดความร้อนสูญเสียจากระบบ ดังนั้นจะต้องลดปริมาณอากาศส่วนเกินให้มากที่สุด

 

• การควบคุมปริมาณอากาศโดย Contrac Actuators

          ABB’s Contrac Actuators สามารถแก้ปัญหาการควบคุมปริมาณอากาศ ด้วยการตอบสนองสูงและการวางตำแหน่งที่มีความถูกต้องถึง ±0.05% จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมสัดส่วนที่เหมาะสมของเชื้อเพลิง อากาศ รวมถึงความดันและประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงในระบบ อีกทั้งช่วยลด CO2 และ NOx ที่ปล่อยสู่บรรยากาศด้วย

 

 

Accurate Pressure Measurement for up to 600 bar (8,706 psi)

 

เทคโนโลยีการวัดที่ได้รับการพิสูจน์เพื่อช่วยควบคุมกระบวนการทำงาน

 

         • การวัดค่าความร้อนของก๊าซ

          ค่าความร้อน (Calorific Value) คือ ปริมาณพลังงานความร้อนที่ถูกปล่อยจากการเผาเชื้อเพลิง 1 กิโลกรัม ซึ่งเชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะมีค่าความร้อนเฉพาะ การวัดค่าความร้อนในโรงไฟฟ้าเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยประเมินประสิทธิภาพการเผาไหม้ได้ ในโรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถใช้ค่าความร้อนเป็นตัวชี้วัดปริมาณมลพิษโดยค่าความร้อนต่ำจะหมายถึงเกิดปริมาณเถ้าสูง

 

         • การหาองค์ประกอบของก๊าซ

          การคำนวณค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาตินั้น จะต้องรู้ถึงองค์ประกอบของก๊าซด้วย ซึ่งองค์ประกอบส่วนใหญ่คือ มีเทน ซึ่งสามารถประกอบย่อยด้วยก๊าซอื่น ๆ เช่น อีเทน บิวเทน โพรเพน รวมถึงก๊าซที่ไม่เผาไหม้ เช่น ไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์

 

 

Contrac Actuator on an Air Damper

 

เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซ

 

          ABB’s PGC1000 Field Mounted Gas Chromatograph สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมได้ โดยตัวอย่างก๊าซที่วิเคราะห์มาจากไอก๊าซที่ผ่านการเผาไหม้ส่งผ่าน PGC1000 เพื่อวิเคราะห์ โดยตัวอย่างจะผ่านกระบวนการแยกองค์ประกอบก๊าซจากเทคโนโลยีโครมาโตกราฟ และประเมินค่าความร้อนรวม โดยข้อมูลดิบที่ได้สามารถวิเคราะห์ผลผ่านอุปกรณ์ชนิดอื่นต่อไปได้ เช่น ABB’s Flow Computer Units ที่จะช่วยวิเคราะห์หาค่าการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

ABB’s Gas Chromatographs for Natural Gas Composition Analysis

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และลดการปลดปล่อยมลพิษด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

          การปล่อยก๊าซจากปล่องเป็นปัญหามลภาวะที่สำคัญสุดของโรงไฟฟ้า ซึ่งมลพิษที่ถูกควบคุมทางกฎหมาย คือ NOx SO2 และ CO ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMs) จึงจำเป็นเพื่อใช้วัดปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกโดยตรง

 

• การลดมลภาวะ

          โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมสมัยใหม่จะสามารถควบคุมก๊าซเสียด้วยการใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพและใช้ก๊าซเชื้อเพลิงที่สะอาด สำหรับก๊าซเสียจะถูกตรวจสอบด้วยระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMs) ด้วยระดับความสามารถสูงสุด และในกรณีรุนแรงเช่นระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ อย่างต่อเนื่องใช้งานไม่ได้ จะต้องหยุดการผลิตไฟฟ้าทันที นั่นหมายถึงการสูญเสียรายได้มหาศาล

 

• ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMs)

          ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMs) ใช้วิเคราะห์เพื่อช่วยให้การผลิตพลังงาน อยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด ABB’s Advance Optima System และ EasyLine Series เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ชุดวิเคราะห์ด้วย Infra-red หรือ Ultra-violet Photometric และ Paramagnetic หรือ Electrochemical Cell สำหรับตรวจวัด NO, NO2, SO2, CO, CO2, และ O2 ในเครื่องเดียวกัน ACX คือ ชุดอุปกรณ์สมบูรณ์ของเอบีบี ที่ติดตั้งรวมชุดเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ในชุดเดียวกัน และ ACF-NT Fourier Transform Infra-Red (FT-IR) spectrometer เหมาะสำหรับระบบเตาเผาขยะ โดยทั้งสองชุดอปุกรณ์นี้จะใช้วิธีการดึงตัวอย่างก๊าซจากระบบทางปลายปล่องเข้าสู่ชุดวิเคราะห์ต่อไป

 

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท เอบีบี จำกัด
โทรศัพท์ 0-2665-1000 โทรสาร 0-2324-0502
http://www.abb.co.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด