Technology & Innovations

ลบ

4794

การส่งจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสจะทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีมาก โดยการใช้สายส่งไฟฟ้าเพียง 3 เส้นเป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าที่สมดุลกันทั้งสามเฟส Three-Phase Powers จะถูกส่งออกจากโรงไฟฟ้าโดยผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นมาก และจะทำให้ค่ากระแสไฟฟ้าในสายส่งลดน้อยลง ซึ่งจะทำให้เกิดความสูญเสียที่เกิดจาก Watt Loss (I2R) ในรูปความร้อนของสายส่งไฟฟ้าที่ลดน้อยลงด้วย เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลไปยังพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้า ก็จะผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อลดระดับแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลง และส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายส่งระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

ชุดรับส่งสัญญาณอะนาลอกเพื่อการควบคุมและเฝ้าตรวจสอบในระบบสถานีย่อยอัตโนมัติ

6438

จากบทความที่ผ่านมาได้กล่าวเกี่ยวกับฟังก์ชันชุดรับส่งสัญญาณดิจิตอล (Digital Input/Output: Digital I/O) ที่ใช้ในการรับค่าสถานะและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบสถานีย่อยอัตโนมัติ (SAS: Substation Automation System) แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกฟังก์ชันที่สามารถรับค่าสถานะและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้คือฟังก์ชันชุดรับส่งสัญญาณอะนาลอก (Analog Input/Output: Analog I/O) สัญญาณอะนาลอกเป็นสัญญาณในลักษณะธรรมชาติมีค่าต่อเนื่องหลายระดับค่าและสามารถถูกอธิบายในรูปสมการทั่วไปของฟูเรียร์ (Fourier Equation) เช่น แรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าเป็นต้น การรับส่งค่าวัดโดยสัญญาณแบบอะนาลอกระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (IED: Intelligent Electronic Device) เช่น รีเลย์ป้องกัน (Protective Relay) กับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือตัวเครื่องจักร หรือ ระหว่าง IED ด้วยกันเองมีความสำคัญมากเนื่องจากค่าที่วัดได้บางค่าเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการควบคุมอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเมื่อตกอยู่ในสภาพวิกฤติ เช่น แรงดันไอน้ำในหม้อต้มน้ำมีค่าสูงผิดปกติ หรือมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับในปัจจุบันมีอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอัจฉริยะ เช่น สวิตช์เกียร์ (Switchgear) ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์ฝังอยู่ภายในสำหรับตรวจค่าวัดและส่งค่าวัดที่ได้ผ่านระบบสื่อสารข้อมูล

แนวทางการบริหารจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001

5007

ในปัจจุบันปัญหาทางด้านพลังงานนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ไม่เฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้น แต่เกิดขึ้นไปทั่วทั้งโลก มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ทรัพยากรทางด้านพลังงานกลับลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงานในหลาย ๆ พื้นที่ รวมถึงการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้แต่สงครามเพื่อแย่งชิงแหล่งพลังงาน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ได้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นอีกมากมาย ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่งผลให้ทุก ๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคการศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการ และการอนุรักษ์พลังงานต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

Page : [First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [Next] [Last]