Key Words :

รายการเว็บไซต์ใกล้เคียง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

URL : http://library.tu.ac.th

Keyword : สำนัก,หอสมุด,มหาวิทยาลัย,ธรรมศาสตร์

Click View : 1630

ห้องสมุดข่าว มติชน

รายละเอียด : รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ

URL : http://www.matichonelibrary.com

Keyword : รวบรวม,ข้อมูล,ข่าวสาร

Click View : 1034

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Office of the University Library, Kasetsart University ) ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศาสตร์) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 โทรศัพท์ 0-2942-8616 โทรสาร 0-2940-5834 : Copyright@2012

URL : http://www.lib.ku.ac.th

Keyword : สำนัก,หอสมุด,มหาวิทยาลัย,เกษตรศาสตร์

Click View : 872

มูลนิธิกระจกเงา

รายละเอียด : มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

URL : http://www.mirror.or.th

Keyword : มูลนิธิ,กระจกเงา,สื่อ,เทคโนโลยีสารสนเทศ

Click View : 1022

มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)

รายละเอียด : 222-224 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-616-2274 โทรสาร 02-616-2275

URL : http://www.makhampom.net

Keyword : มูลนิธิ,สื่อ,ชาวบ้าน,มะขามป้อม

Click View : 880

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด : ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ และห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

URL : http://www.sac.or.th

Keyword : ข้อมูล,เกี่ยว,กับ,หนังสือ,ห้องสมุด

Click View : 755

วัฒนธรรมการอ่าน

รายละเอียด : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

URL : http://www.happyreading.in.th

Keyword : แผนงาน,สร้างเสริม,วัฒนธรรม,การอ่าน

Click View : 1139

พีแฮนด์ ดอท คอม

รายละเอียด : นำเสนอความรู้ และ khowhow สำหรับ SME เพื่อเป็น แหล่งข้อมูล ด้านการทำธุรกิจSME ไทย รวมทั้งแจ้ง eve

URL : http://www.phand.com/

Keyword : handmade ,sme ,thai

Click View : 853

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0-3721-1295 โทรสาร 0-3721-1295 boonkhid@hotmail.com thoratun@hotmail.com

URL : http://203.172.141.237/libmuang

Keyword : ห้องสมุด,ประชาชน,จังหวัด,ปราจีนบุรี

Click View : 1256

ห้องสมุดนิวล์สัน เฮย์

รายละเอียด : แนะนำห้องสมุด ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก หนังสือใหม่ แจ้งข่าวสาร และกิจกรรมของห้องสมุด

URL : http://www.neilsonhayslibrary.com

Keyword : ห้องสมุด,นิวล์สัน,เฮย์,แนะนำ,ข้อมูล

Click View : 2263

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียด : แนะนำหน่วยงาน ประวัติความเป็นมา สถานที่ สถิติห้องสมุด ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมห้องสมุด แนะนำหนังสือ

URL : http://www.uttaradit-elib.net

Keyword : ห้องสมุด,ประชาชน,จังหวัด,อุตรดิตถ์

Click View : 1267

ห้องสมุด E Lib

รายละเอียด : แหล่งความรู้ด้านกฏหมาย คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน การซ่อมแซมบ้าน ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ปัญหาเรื่องรถ ปัญหาเรื่องเรื่องความรัก

URL : http://www.elib-online.com

Keyword : ห้องสมุด,ข้อมูล,ค้นหา,e lib

Click View : 828

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

รายละเอียด : ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อสนองแนวทางพระราชดำริในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับประชาชนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงแสดงในโอกาสต่าง ๆ

URL : http://dnfe5.nfe.go.th

Keyword : ห้องสมุด,ประชาชน,เฉลิม,ราชกุมารี

Click View : 1282

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

รายละเอียด : แนะนำประวัติความเป็นมาของสำนักหอสมุด การให้บริการ เวลาเปิดทำการ

URL : http://www.cmnlt.com

Keyword : หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก,เชียงใหม่,cmnlt, หอสมุดแห่งชาติ

Click View : 1102

สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด : บริการข้อมูลวิจัย ฐานข้อมูลแหล่งเผยแพร่สารสนเทศ และโปรแกรมทดลองทำฐานข้อมูลวิจัย

URL : http://kkusearch.com

Keyword : สำนักหอสมุด,ข้อมูลวิจัย,มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Click View : 1224

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพลังงาน

รายละเอียด : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน สามารถสืบค้นหนังสือ บทความ งานวิจัย ในรูปแบบ Full-Text

URL : http://elibrary.energy.go.th

Keyword : ห้องสมุด,กระทรวงพลังงาน,ความรู้ด้านพลังงาน

Click View : 1178

โครงการเติมหนังสือสู่สมอง

รายละเอียด : การรวมตัวของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่รักการอ่าน จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ไปสู่ห้องสมุดโรงเรียน

URL : http://www.books4brains.org

Keyword : เติมหนังสือสู่สมอง,หนังสือ,การอ่าน

Click View : 770

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ

รายละเอียด : รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาคเหนือ สิ่งพิมพ์ เอกสารหายาก เอกสารโบราณ เพลงกำเมือง

URL : http://library.cmu.ac.th

Keyword : ศูนย์สนเทศภาคเหนือ,center,สำนักหอสมุด,มหาวิทยาลัย,เชียงใหม่

Click View : 927

ห้องสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา

รายละเอียด : รวบรวมตำราเกี่ยวกับแพทย์ วารสาร นิตยสาร และอื่น ๆ มีฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ ฐานข้อมูลวารสาร ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

URL : http://www.dmh.go.th

Keyword : ห้องสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา,อ้างอิง,ค้นหาข้อมูล,ห้องสมุด

Click View : 846

ห้องสมุด ณ ฮับ

รายละเอียด : บ้านใหม่สำหรับบล็อกเกอร์ห้องสมุด บรรณารักษ์ อัพเดทความรู้ด้านบรรณารักษ์ หางานบรรณารักษ์

URL : http://www.libraryhub.in.th

Keyword : บรรณารักษ์,ห้องสมุด,งานบรรณารักษ์

Click View : 1509

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ (TK Park)

รายละเอียด : ห้องสมุดที่มีหนังสือ ข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย มีพื้นที่กิจกรรมเอนกประสงค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้

URL : http://www.tkpark.or.th

Keyword : อุทยาน,การ,เรียนรู้,ต้นแบบ,ห้องสมุด

Click View : 786

ห้องสมุดมารวย

รายละเอียด : แนะนำห้องสมุดมารวย ความเป็นมา เวลาเปิด-ปิด สถานที่ตั้ง การสืบค้นข้อมูล การให้บริการ ข่าวและกิจกรรม

URL : http://www.maruey.com

Keyword : แนะนำ,ห้องสมุด,มารวย

Click View : 741

ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด : ข่าวสาร กิจกรรม ประวัติ ข้อบังคับของสมาคม แผนกในสมาคม ชมรมในสังกัด บริการของห้องสมุด

URL : http://www.tla.or.th

Keyword : ห้องสมุด,แห่ง,ประเทศไทย,สมาคม

Click View : 715

บริษัท โอเพ่น เซิร์ฟ จำกัด

รายละเอียด : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์รวบรวม e-book มากมาย พร้อมโปรแกรมในการสร้าง e-book และอ่าน e-book

URL : http://www.ilovelibrary.com

Keyword : ห้องสมุด,ไอเลิฟไลบรารี่,หนังสือ

Click View : 1023

เอสเอ็มอีไทยแลนด์คลับ

รายละเอียด : ข้อมูล และข่าวสารสำหรับการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แนะนำการลงทุน และเทคนิคในการทำธุรกิจ

URL : http://www.smethailandclub.com

Keyword : เอสเอ็มอี ,ธุรกิจเอสเอ็มอี ,แนะนำการลงทุน

Click View : 1756

Page : [First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 [Next] [Last]