เนื้อหาวันที่ : 2007-01-04 09:29:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 797 views

51 รัฐวิสาหกิจกำหนดงบลงทุนปี 50 รวมกว่า 375,000 ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สรุปภาพรวมการลงทุนในปี 2550 ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐวิสาหกิจกำหนดแผนการลงทุนกว่า 375,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 80 เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สรุปภาพรวมการลงทุนในปี 2550 ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐวิสาหกิจกำหนดแผนการลงทุนกว่า 375,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 80 เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ขณะที่ประมาณการรายได้สุทธิปี 2550 คาดไว้ 74,000 ล้านบาท

.

สศช. เปิดเผยแผนการจัดทำงบลงทุนปี 2550 ของรัฐวิสาหกิจจำนวน 51 แห่ง ที่ได้จัดส่งงบประมาณปี 2550 ให้พิจารณา โดยมีงบประมาณ ในส่วนวงเงินรายจ่ายดำเนินการรวม 506,856 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม 375,537 ล้านบาท เป็นงบลงทุนดำเนินการปกติ 68,091 ล้านบาท และงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ 307,446 ล้านบาท ขณะที่ประมาณการงบประมาณทำการของรัฐวิสาหกิจ ได้ประมาณการรายได้รวม 1,440,753 ล้านบาท และเป็นประมาณการรายจ่ายรวม 1,366,728 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 74,025 ล้านบาท และมีเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุน จำนวน 240,783 ล้านบาท

.

ทั้งนี้ การลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2550 ร้อยละ 79 เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและจัดหาเครื่องบินของกระทรวงคมนาคม โครงการระบบจำหน่ายไฟฟ้า และโครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโครงการขยายโครงข่ายสื่อสารและเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐาน ที่เหลืออีกร้อยละ 16.8 เป็นการลงทุนด้านสังคม ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และก่อสร้างที่อยู่อาศัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

.

โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ศูนย์ฝึกกีฬา และร้อยละ 4.2 เป็นการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในเชิงพาณิชย์และอื่น ๆ อาทิ โครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการบ้านธนารักษ์ ซึ่งเป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนเช่าซื้อบ้านพร้อมเช่าที่ดินระยะยาว

.

สำหรับการกำหนดแผนการลงทุนของรัฐิวิสาหกิจในปี 2550 อยู่ภายใต้ประมาณการปี 2550 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 4-5 โดยอุปสงค์ในประเทศจะสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจได้มากกว่าปี 2549 จากการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนโดยภาครัฐ ซึ่งการลงทุนรวมจะขยายตัวร้อยละ 7.7 นอกจากนี้ฐานรายได้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามภาวะการจ้างงาน

.

ขณะที่แนวโน้มการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในปี 2551-2553 มีการประเมินการเบิกจ่ายลงทุนรวม 1,204,019 ล้านบาท เป็นการเบิกจ่ายลงทุนเฉลี่ยปีละ 401,340 ล้านบาท ขณะที่ประมาณการรายได้รวม 4,988,758 ล้านบาท ประมาณการรายจ่ายรวม 4,655,292 ล้านบาท และประเมินกำไรสุทธิรวม 333,466 ล้านบาท โดยเฉลี่ยรัฐวิสาหกิจจะมีกำไรสุทธิประมาณปีละ 111,155 ล้านบาท.