เนื้อหาวันที่ : 2007-01-02 17:56:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 733 views

งบปีกุล 2 เดือนแรกขาดดุลเงินสดเกือบ 7 หมื่นล้านบาท

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเผยดุลการคลัง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 (ต.ค.-พ.ย.49) รัฐบาลขาดดุลเงินสดเกือบ 70,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขาดดุลเงินสดเงินนอกงบประมาณกว่า 60,000 ล้านบาท แม้รายได้สุทธิ 2 เดือนแรกจะสูงกว่าประมาณการ

สำนักข่าวไทยรายงานข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยดุลการคลัง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 (ต.ค.-พ.ย.49) รัฐบาลขาดดุลเงินสดเกือบ 70,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขาดดุลเงินสดเงินนอกงบประมาณกว่า 60,000 ล้านบาท แม้รายได้สุทธิ 2 เดือนแรกจะสูงกว่าประมาณการร้อยละ 4.6 และรายจ่ายจะต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 19.4

.

รายงานข่าว สศค. เปิดเผยถึงฐานะการคลังช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 ว่า ปีงบประมาณ 2550 รัฐบาลเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่าย 1,566,200 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2549 จำนวน 206,200 ล้านบาท  หรือร้อยละ 15.2 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 1,136,060.6 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 374,648.7 ล้านบาท และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 55,490.5 ล้านบาท ซึ่งเดือนพฤศจิกายน 2549 รัฐบาลได้เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 111,438  ล้านบาท  ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ  12.4 เป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณปี  2550  จำนวน 93,465  ล้านบาท แยกเป็นงบประจำ  84,895  ล้านบาท  และงบลงทุน  8,570  ล้านบาท  และมีการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีก่อน  17,973  ล้านบาท ส่วน 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ  2550 รัฐบาลเบิกจ่ายงบประมาณรวม 200,997  ล้านบาท  ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว  48,456  ล้านบาท  หรือร้อยละ  19.4  เป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีปัจจุบัน   174,731  ล้านบาท  และงบประมาณปีก่อน  26,266  ล้านบาท

.

ด้านเดือนพฤศจิกายน 2549 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ  106,462  ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ  4,883  ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8  และสูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 9 โดยเกือบทุกหน่วยงานจัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้  ยกเว้นกรมสรรพากรจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ  0.5  เป็นผลจากนิติบุคคลที่จะต้องเสียภาษีในเดือนนี้มีกำไรลดลง  และการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าต่ำกว่าที่คาดไว้  ขณะที่ 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ  2550  รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 214,895 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ  9,369  ล้านบาท  หรือร้อยละ  4.6  และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 20.6 เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีของ 3 กรมหลักในสังกัดกระทรวงการคลังสูงกว่าประมาณการ

.

ทั้งนี้ ดุลการคลังของรัฐบาลตามระบบ สศค.  2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 รัฐบาลมีรายได้ทั้งสิ้น 203,564  ล้านบาท  และมีรายจ่ายทั้งสิ้น 192,977 ล้านบาท  ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณเกินดุลทั้งสิ้น 10,587 ล้านบาท  อีกทั้งดุลบัญชีเงินนอกงบประมาณเกินดุล  30,466 ล้านบาท  โดยเมื่อหักรายจ่ายจากเงินกู้ต่างประเทศ  359  ล้านบาทแล้ว  จึงทำให้ดุลการคลังของรัฐบาลเกินดุลทั้งสิ้น  40,695  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  0.5  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)

.

ขณะที่ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด  2 เดือนแรกของปีงบประมาณ  2550 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง  191,934  ล้านบาท  และรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อนรวม  200,997  ล้านบาท  ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุลจำนวน  9,062   ล้านบาท  และเมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุลจำนวน  60,095  ล้านบาท  ทำให้ดุลเงินสดขาดดุลทั้งสิ้น  69,158  ล้านบาท.