เนื้อหาวันที่ : 2009-10-28 09:35:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1959 views

อุตฯยานยนต์โล่งอก ยอดผลิตและส่งออกรถยนต์เริ่มฟื้น

ส.อ.ท. เผยยอดการผลิตรถยนต์เกินหนึ่งแสนคันเป็นครั้งแรกของปี ส่งออกสูงสุดในรอบเก้าเดือน ชี้ได้อานิสงส์จากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น การบริโภคโต ส่งออกติดลบน้อยลง

.

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตและการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือนมกราคม - กันยายน 2552 ดังต่อไปนี้

.
ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกันยายน 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 48,649 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 1.60 และมากกว่าเดือนสิงหาคมปีนี้ ร้อยละ 12.48 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 129,112 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 12.48 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีนี้ร้อยละ 6.40 เนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้นจากแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งผลให้การบริโภคขยายตัว ภาคการส่งออกเริ่มติดลบน้อยลง และการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเริ่มดีขึ้น

.

ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2552 รถยนต์มียอดขาย 366,484 คัน ลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 20.50 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,137,855 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 14.04 

.

การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกันยายน 2552 มีทั้งสิ้น 103,390 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 16.51 แต่มากกว่าเดือนสิงหาคมปีนี้ ร้อยละ 22.83จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - กันยายน 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 651,628 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 39.03

.
รถยนต์นั่ง เดือนกันยายน 2552 ผลิตได้ 33,167 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 6.57

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2552 มีจำนวน 209,271 คัน เท่ากับร้อยละ 32.12 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 32.11

.

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนกันยายน 2552 ผลิตได้ 41 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 32.26 รวมเดือนมกราคม - กันยายน 2552 ผลิตได้ 246 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 10.87

.

รถยนต์บรรทุก เดือนกันยายน 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 70,182 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 20.52 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 442,111 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 41.84

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกันยายน 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 68,785 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 21.21 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 432,198 คัน เท่ากับร้อยละ 66.33 ของ ยอดการผลิตทั้งหมด โดยลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 42.09 โดยแบ่งเป็น

.

· รถกระบะบรรทุก 168,656 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 48.80
· รถกระบะดับเบิลแค็บ 232,365 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 39
· รถกระบะ PPV 31,177 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 13.59

.

· รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน เดือนกันยายน 2552 ผลิตได้ 413 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 203.68 รวมเดือนมกราคม - กันยายน 2552 ผลิตได้ 2,383 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 38.99

.

· รถบรรทุกขนาด 5 - 10 ตัน เดือนกันยายน 2552 ผลิตได้ 375 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 39.41 รวมเดือนมกราคม - กันยายน 2552 ผลิตได้ 2,609 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 43.36 

.

· รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน เดือนกันยายน 2552 ผลิตได้ 609 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 1.50 รวมเดือนมกราคม - กันยายน 2552 ผลิตได้ 4,921 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 7.36

.
ผลิตเพื่อส่งออก 

เดือนกันยายน 2552 ผลิตได้ 56,918 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 22.60 ส่วนเดือนมกราคม - กันยายน 2552 ผลิตได้ 368,552 คัน เท่ากับร้อยละ 56.56 ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลงจาก ปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 38.89 

.

รถยนต์นั่ง เดือนกันยายน 2552 ผลิตเพื่อการส่งออก 10,927 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 10.62 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2552 จำนวน 83,828 คัน เท่ากับร้อยละ 40.06 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 38.31 เนื่องจากส่งออกไปยังตลาดเอเชียและออสเตรเลียลดลง

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกันยายน 2552 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 45,991 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 24.98 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2552 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 284,724 คัน เท่ากับร้อยละ 65.88 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 39.05 โดยแบ่งเป็น

.

· รถกระบะบรรทุก 69,604 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 43.53
· รถกระบะดับเบิลแค็บ 197,114 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 39.37
· รถกระบะ PPV 18,006 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 4.08

.
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 

เดือนกันยายน 2552 ผลิตได้ 46,472 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 7.61 และเดือนมกราคม - กันยายน 2552 ผลิตได้ 283,076 คัน เท่ากับร้อยละ 43.44 ของยอดการผลิตทั้งหมด และลดจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 39.21 

.

รถยนต์นั่ง เดือนกันยายน 2552 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 22,240 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 4.44 ยอดผลิตจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2552 เท่ากับ 125,443 คัน เท่ากับร้อยละ 59.94 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - กันยายน 2551 แล้ว ลดลงร้อยละ 27.22

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกันยายน 2552 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 22,794 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 12.30 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 147,474 คัน เท่ากับ ร้อยละ 34.12 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 47.18 ซึ่งแบ่งเป็น

.

· รถกระบะบรรทุก 99,052 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 51.95
· รถกระบะดับเบิลแค็บ 35,251 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 36.79
· รถกระบะ PPV 13,171 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 23.92

.

รถบรรทุกเดือนกันยายน 2552 ผลิตได้ 1,397 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 39 รวมเดือนมกราคม - กันยายน 2552 ผลิตได้ 9,913 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 28.29 

.

รถจักรยานยนต์เดือนกันยายน 2552 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 202,797 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 8.77 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 146,102 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 14.15 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 56,695 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 8.82

.

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - กันยายน 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,468,278 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 38.17 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,163,739 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 18.40 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 304,539 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 67.89 

.
การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 

เดือนกันยายน 2552 ส่งออก 49,542 คัน ส่งออกลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 33.71 แต่มากกว่าเดือนสิงหาคมปีนี้ ร้อยละ 14.72 มีมูลค่าการส่งออก 23,896.37 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 30.04

.

· เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,464.15 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 18.02
· ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 10,468.23 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 19.97
· อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 887.42 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 23.44

.

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนกันยายน 2552 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 36,716.17 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 26.83 

.

เดือนมกราคม - กันยายน 2552 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 363,987 คัน และส่งออกลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 39.29 มีมูลค่าการส่งออก 170,420.44 ล้านบาท ลดลงจากมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 37.97

.

· เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 8,740.38 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 40.01
· ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 71,438.54 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 31.84
· อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 9,170.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 22.27

.

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - กันยายน 2552 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 259,769.87 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 35.32

.
รถจักรยานยนต์

เดือนกันยายน 2552 มีจำนวนส่งออก 64,162 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 1.08 และมากกว่าเดือนสิงหาคมปีนี้ ร้อยละ 36.54 โดยมีมูลค่า 1,583.44 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 15.73

.

· ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 949.83 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 40.28
· อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 35.12 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 27.26

.

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนกันยายน 2552 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 2,568.39 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2551 ร้อยละ 26.99

.

เดือนมกราคม - กันยายน 2552 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 397,081 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 62.42 โดยมีมูลค่า 14,312 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 25.58

.

· ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 8,390 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 46.13
· อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 301 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 41.21

.

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - กันยายน 2552 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 23,003 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2551 ร้อยละ 34.87

.

เดือนกันยายน 2552 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 39,284.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 26.84

.

เดือนมกราคม - กันยายน 2552 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 282,772.87 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 35.28

.

ประมาณการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปี 2552
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552

.

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552 ดังต่อไปนี้

.

ประมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552 มีจำนวน 316,558 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2552 ซึ่งมีจำนวน 262,543 คัน เพิ่มขึ้น 54,015 คัน หรือร้อยละ 20.57 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2551 ซึ่งมีจำนวน 325,310 คันแล้ว ลดลง 8,752 คันหรือร้อยละ 2.69

.

ประมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552 มีจำนวน 393,536 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2552 ซึ่งมีจำนวน 416,311 คัน ลดลง 22,775 คัน หรือร้อยละ 5.47 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2551 ซึ่งมีจำนวน 481,347 คันแล้ว ลดลง 87,811 คัน หรือร้อยละ 18.24