เนื้อหาวันที่ : 2009-10-21 15:24:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1504 views

สซ. จับมือซีเกท ร่วมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

สซ. จับมือซีเกท จัดโครงการ "ค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม" ครั้งที่ 6 ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในอนาคต

สซ. จับมือซีเกท จัดโครงการ "ค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม" ครั้งที่ 6 ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในอนาคต

.

ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล หัวหน้าฝ่ายระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)

.

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) ร่วมกับบริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ "ค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม" ครั้งที่ 6 เปิดโอกาสให้นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 60 คน เข้าเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตแสงซินโครตรอน และกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ระดับโลก เพื่อร่วมพัฒนากำลังคน และจุดประกายนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต

.

ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล หัวหน้าฝ่ายระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยามอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้สถาบันฯ ได้ร่วมกับบริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ "ค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม ครั้งที่ 6" ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2552 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา

.

โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 60 คน เข้าร่วมเรียนรู้และสัมผัสงานวิจัยวิทยาศาสตร์ระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน เพื่อประสบการณ์ในการศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่มีศักยภาพในอนาคต  

.

ทั้งเป็นการส่งเสริมให้นิสิน นักศึกษา เข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มจำนวนนักวิจัยของประเทศโดยเฉพาะทางด้นเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ผ่านความร่วมมืองานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในระพับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย

.

.

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม ครั้งที่ 6 นี้ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมปฏิบัติงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน และสัมผัสเทคโนโลยีการผลิตฮาร์ดดิสก์ระดับโลกร่วมกับนักวิจัยพี่เลี้ยง อาทิ เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคเทคโนโลยีสุญญากาศระดับสูง เทคนิคการวิจัยด้านแสงซินโครตรอน และกระบวนการผลิดฮาร์ดดิสก์ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2552

.

อาทิ ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าฟลวง ตลอดจนรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากเยาวชนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ปี 2552  การฝึกปฏิบัติการทดลองกลุ่มย่อยภายในห้องปฏิบัติการแสงสยาม และโรงงานซีเกทเทคโนโลยี จังหวัดนครราชสีมา

.

นายพีระพล วิไลวงศ์เสถียร รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลา 30 ปีในการดำเนินธุรกิจ ซีเกทมีนโยบายในด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน นิสิตนักศึกษาทั่วโลก ผ่านโครงการเรียนรู้หลายประเภท โดยซีเกทเชื่อว่ากิจกรรมนอกหลักสูตรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และทดลอง

.

.

รวมถึงการทดสอบทางห้องปฏิบัติและภาคสนาม จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ผลดี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาชนไทย ผมเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้เสริมสร้างความรู้และความชำนาญทางด้นวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมที่ท้าทายให้แก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลอันมีวิทยากรสูงสุดเช่นที่สถาบันแห่งนี้

.

และที่สำคัญไปกว่ากิจกรรมคือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งการยกระดับความเป็นเลิศในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ  โดยเชื่อมต่อกับนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจากสถาบันศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ"

.

สำหรับสิ่งที่ผู้เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์จะได้รับคือ ความรู้จากการบรรยายเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในด้านต่าง ๆ เรียนรู้ถึงขั้นตอนการผลิตแสงซินโครตรอน และได้ร่วมปฏิบัติการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวัดต่าง ๆ ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันฯ แยกตามสาขาที่สนใจ และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) และบริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างกลุ่มนักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ