เนื้อหาวันที่ : 2006-03-16 09:27:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1801 views

การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา คือ หัวใจสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร นำไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้ในการแข่งขันโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อน

การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา คือ หัวใจสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร นำไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้ในการแข่งขันโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อน

.

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เข้าร่วมงานสัมมนา Strategic Intellectual Property Asset Management Seminar for ISV การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์        ในวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 ระหว่างเวลา 8.00 17.30 น. ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

.

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมศักยภาพ และเพิ่มความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงกลยุทธ์ เพื่อจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจของไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้ในการแข่งขันโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อน

.

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบถึงกลยุทธ์ เครื่องมือ และเทคนิคใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สินทางปัญญา จาก ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากบริษัท ไมโครซอฟท์ ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเนื้อหาในการอบรมจะครอบคลุมถึง วิธีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนการนำหลักทางเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายไปใช้ในการกำหนดนโยบายและการบริหารเชิงกลยุทธ์