เนื้อหาวันที่ : 2009-10-14 09:23:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1270 views

ชาวมาบตาพุดเสนอรัฐตั้งกองทุนเยียวยาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแสนล้าน

ชาวบ้านมาบตาพุด ยื่น 5 ข้อเสนอ เรียกร้องรัฐบาลตั้งกองทุนฟื้นฟูสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแสนล้านบาท พร้อมจี้ให้ผ่านร่าง พรบ. องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน หวังใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน HIA พิจารณาโครงการทั่วประเทศ

.

ชาวบ้านมาบตาพุด ยื่น 5 ข้อเสนอ เรียกร้องรัฐบาลตั้งกองทุนฟื้นฟูสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแสนล้านบาท พร้อมจี้ให้ผ่านร่าง พรบ. องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน หวังใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน HIA พิจารณาโครงการทั่วประเทศ

.

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวบ้านมาบตาพุด 43 รายผู้ฟ้องคดี ให้ศาลปกรองสั่งระงับการลงทุนที่มาบตาพุด ยื่นข้อเสนอรัฐบาล 5 ข้อ เรียกร้องจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม 1 แสนล้านบาท ให้รัฐบาลผ่านร่าง พรบ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ภาคประชาชนและใช้หลักเกณฑ์ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)เพื่อพิจารณาโครงการลงทุนทั่วประเทศ

.

โดยสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวบ้านทั้ง 43 รายได้ยื่นข้อเสนอที่เรียกว่า "ข้อเสนอเพื่อความสมานฉันท์ของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวบ้านมาบตาพุดผู้ฟ้องคดี รวม 43 ราย"เมื่อวันที่ 13 ต.ค.

.

ระบุว่าเนื่องจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวมาบตาพุด-บ้านฉาง และใกล้เคียง จ.ระยอง ภาคประชาชนผู้ฟ้องคดี จึงมีขอเสนอเพื่อหาทางออกร่วมกันของปัญหา ดังนี้

.

1) ให้คณะรัฐมนตรีจัดตั้งกองทุนเยียวยาพัฒนาสุขภาพประชาชน และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุดและใกล้เคียง 1 แสนล้าน เทียบเท่ากองทุนเยียวยาอุตสาหกรรม เพื่อความสมดุล

.

2) ให้คณะรัฐมนตรีนำร่าง พรบ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ....ที่ยกร่างโดยภาคประชาชน ประชาสังคม นักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ยื่นให้กับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551 มาดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาประกาศใช้เป็นกฎหมาย

.

3) ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นำร่างประเภทโครงการหรือกิจกรรมประเภทรุนแรงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่ได้รับการยกร่างจากคณะกรรมการยกร่างที่แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ และผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั่วประเทศมาแล้ว จำนวน 19 ประเภทโครงการฯ ที่ยื่นให้กับปลัดกระทรวงทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปแล้ว ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2551 มาประกาศบังคับใช้

.

4) ให้คณะรัฐมนตรี นำร่างหลักเกณฑ์การศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ที่ยกร่างโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผ่านเวทีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว มาประกาศบังคับใช้โดยเร็ว

.

5) ให้ผู้ประกอบการโครงการหรือกิจกรรมทั้ง 76 โรงงานที่ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว และตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ฝ่ายมาร่วมกันพิจารณาว่าโครงการกว่า 500 แห่งทั่วประเทศมีโครงการใดเข้าข่ายบ้าง เพื่อมาดำเนินการจัดทำ HIA และให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนการอนุมัติ/อนุญาตก่อนโดยเร็ว

.
ที่มา : เว็บไซต์ประชาไท
ภาพจาก Greenpeace