เนื้อหาวันที่ : 2009-10-12 10:25:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 4826 views

กรมธนารักษ์รับลูกนโยบายรัฐ หนุนที่ราชพัสดุสร้างบ้านมั่นคงแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

กรมธนารักษ์ สนองนโยบายรัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย จับมือ พอช. สนับสนุนที่ราชพัสดุสร้างบ้านมั่นคงแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับแนวทาง UN

.

กรมธนารักษ์ สนองนโยบายรัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย จับมือ พอช. สนับสนุนที่ราชพัสดุสร้างบ้านมั่นคงแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับแนวทาง UN

.

กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ สนองนโยบายรัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย โดยร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ดำเนินการโครงการบ้านมั่นคงในที่ราชพัสดุ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ที่ต้องการให้ทุกประเทศรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อาศัย ล่าสุดมอบสัญญาเช่าเพื่ออยู่อาศัยไปแล้วกว่า 3,000 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 362 ไร่

.

วันนี้ (9 ตุลาคม 2552) เวลา 13.10 น. ณ สหกรณ์เคหสถานตากสิน จำกัด จังหวัดตาก นายเทวัญ วิชิตะกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีแทนนายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดชุมชนสหกรณ์เคหสถานตากสิน และมอบสัญญาเช่าโครงการบ้านมั่นคงในที่ราชพัสดุ

.

เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2552 ให้สัมภาษณ์ว่า โครงการบ้านมั่นคงฯ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของราษฎรในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญ และเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย

.

ดังนั้น กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดในที่ราชพัสดุที่ขาดการวางผัง จัดระเบียบ รวมทั้งขาดสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมที่ดี จึงได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ

.

.

ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดวางผัง สร้างบ้านให้มั่นคงแข็งแรง มีระบบสาธารณูปโภค และจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนดังกล่าวมีสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และยังเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด           

.

ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations: UN) ที่ต้องการให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสนใจกับที่อยู่อาศัยและสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ในการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เพื่อสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อาศัย และได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day)

.

นายเทวัญ กล่าวต่ออีกว่า เพื่อให้ประชาชนอยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคงในที่ราชพัสดุถูกต้องตามกฎหมาย กรมธนารักษ์จึงได้จัดทำสัญญาเช่าโดยผ่อนปรนกฎระเบียบต่างๆ อาทิ ให้สิทธิการเช่าระยะยาว คิดค่าเช่าในอัตราพิเศษ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าและค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินย้อนหลังกรณีอยู่ในที่ราชพัสดุก่อนปี 2527

.

ซึ่งผลการดำเนินการตามโครงการตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา กรมธนารักษ์ได้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนต่างๆ จำนวน 65 ชุมชน 7,834 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 880 ไร่

.

โดยมอบสัญญาเช่าเพื่อให้เข้าอยู่อาศัยไปแล้ว จำนวน 36 ชุมชน 3,354 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 362 ไร่ แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 9 ชุมชน 1,335 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 47 ไร่ ต่างจังหวัดอีก 27 ชุมชน 2,019 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 315 ไร่ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้มีการจัดทำสัญญาเช่าต่อไป

.

สำหรับวันนี้เป็นการมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงในที่ราชพัสดุให้กับราษฎรใน 3 ชุมชน ได้แก่ (1) ชุมชนสหกรณ์เคหสถานตากสิน จ.ตาก จำนวน 334 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 36 ไร่ (2) ชุมชนสหกรณ์เคหสถานรุ่งเรืองทรัพย์ จ.ตาก 45 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ และ (3) สหกรณ์เคหสถานชุมชนฟ้าใหม่ จ.เชียงใหม่ อีก 63 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่