เนื้อหาวันที่ : 2009-09-15 09:59:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2198 views

"ไทยคิด ไทยคม" พัฒนาศักยภาพเด็กไทยแบบยั่งยืน

ไทยคมเปิดตัว ไทยคิด ไทยคม มุ่งลดช่องว่างการศึกษา พัฒนาศักยภาพเด็กไทยแบบยั่งยืน มอบจานดีทีวีสร้างเครือข่ายเบื้องต้น ปั้นคอนเท้นท์เสริม

.

ไทยคมเปิดตัว ไทยคิด ไทยคม (Thai Kids Thaicom) มุ่งลดช่องว่างการศึกษา พัฒนาศักยภาพเด็กไทยแบบยั่งยืน ประเดิมมอบจานดีทีวีสร้างเครือข่ายเบื้องต้น ปั้นคอนเท้นท์เสริม พร้อมสร้างรูปแบบการศึกษาทางไกลแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ                          

.

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโครงการ ไทยคิด ไทยคม ว่าเป็นกิจกรรมด้านซีเอสอาร์ที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งความรู้ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล หรือขาดแคลนครูผู้สอน โดยใช้ประโยชน์จากช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมเป็นสื่อเสริมเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนไทยสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทัดเทียมกันทั่วประเทศ และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ

.

"โครงการ ไทยคิด ไทยคม เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กไทย ที่ไม่ได้มีความสามารถด้อยไปกว่าชาติอื่น ส่วนไทยคมเองก็มีเทคโนโลยีผ่านดาวเทียมที่สร้างประโยชน์ในการสื่อสารได้ครอบคลุมทั่วประเทศ เมื่อผนวกทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน ผมเชื่อว่าการให้ความรู้ที่ดี มีประโยชน์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างให้เยาวชนไทยเป็นคนเก่งและดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของสังคมไทย" นายอารักษ์ กล่าว

.

โครงการนี้ จะเริ่มจากการสร้างเครือข่ายเบื้องต้น โดยจะมอบชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี และเครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมติดตั้งให้แก่โรงเรียนที่อยู่ชนบทห่างไกล หรือขาดแคลนครูสอนหนังสือในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั่วประเทศจำนวน 999 โรงเรียน โดยเด็กในโรงเรียนจะได้รับชมรายการต่างๆ ที่หลากหลายและมีประโยชน์ 

.

นอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการเพิ่มการเรียนรู้ให้กับเยาวชนโดยคัดสรรรายการที่มีคุณภาพทั้งในและนอกหลักสูตรการเรียน รวมถึงความรู้ทั่วไป ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการเปิดโลกทรรศน์ให้เยาวชนได้มีความรอบรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

.

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอันใกล้จะมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ของโครงการ ไทยคิด ไทยคม (Thai Kids Thaicom) โดยนำเทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียม ด้าน Interactive ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทางมาใช้ กล่าวคือ ในขณะดูรายการ เด็กสามารถถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือส่งอีเมล์ มายังรายการ และจะได้รับคำตอบในช่วงเวลานั้น          

.

ซึ่งเป็นการสร้างความทัดเทียมกันให้แก่เด็กในทุกพื้นที่ และเป็นกลไกช่วยกระตุ้นให้เด็กคิด ค้นคว้า หาคำตอบ และได้รับประโยชน์จากเนื้อหารายการได้ดีขึ้น นอกจากนี้เนื้อหาการสอนวิชาต่างๆ จะถูกนำขึ้นเว็บไซต์ www.thaikidsthaicom.net ให้นักเรียนเข้ามาอ่านและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง พร้อมยังจะมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกพร้อมสาระความรู้อีกมากมาย

.

โครงการ ไทยคิด ไทยคม (Thai Kids Thaicom) เปิดกว้างสำหรับโรงเรียนที่สนใจ โดยมีเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นคือ เป็นโรงเรียนในพื้นที่ชนบท ที่มีจำนวนครูผู้สอนไม่เพียงพอ หรือขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และยังไม่ได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี สำหรับโรงเรียนที่สนใจกรุณาแจ้งความประสงค์ พร้อมชี้แจงเหตุผล อธิบายว่าโครงการฯ นี้จะช่วยเหลือหรือสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนของท่านได้อย่างไรบ้าง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ thaikids@thaicom.net

.

"ไทยคมเชื่อว่าโครงการ ไทยคิด ไทยคม (Thai Kids Thaicom) จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างเยาวชนไทยให้มีความเสมอภาคทางความรู้ กระตุ้นความคิด ที่ช่วยสร้างสรรและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกลต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ขอเชิญชวนผู้ผลิตรายการที่สนใจ และมีไอเดียดีๆ มาร่วมกับไทยคมผลิตรายการความรู้และการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ไทยคมได้ตั้งแต่วันนี้" นายอารักษ์กล่าวสรุป

.