เนื้อหาวันที่ : 2009-07-29 15:54:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1871 views

ปตท. สนับสนุนการศึกษาเยาวชนระยองเพื่อพัฒนาอนาคตของชาติ

ปตท. ส่งมอบอาคารเรียน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แห่งที่ 18 พร้อมห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา และอุปกรณ์ประกอบการเรียนแก่โรงเรียวัดตากวน จ.ระยอง เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนและประชาชน

นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวดระยอง และนายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แห่งที่ 18 

.

พร้อมทั้งส่งมอบห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา ระบบสื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม หนังสือเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวน (สามัคคีวิทยาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดสร้างและจัดหาเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนและประชาชนในจังหวัดระยอง

.

นายปรัชญา กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. สนับสนุนนโยบายรัฐในการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้พื้นฐานเข้มแข็ง อันสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กลุ่ม ปตท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม               

.

ดังนั้น ปตท. จึงได้จัดสร้างอาคารเรียน "บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)" ซึ่งเป็นอาคารเรียนขนาด 2 ชั้นมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา อีกทั้งจัดสร้างห้องสมุดประจำโรงเรียน การจัดค่ายเยาวชนต่างๆ มีการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกิจกรรม 5ส ไปสู่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน รวมถึงการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศอีกด้วย 

.

สำหรับอาคารเรียน "บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)" หลังนี้ นับเป็นอาคารแห่งที่ 18 โดย ปตท. ได้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างให้แก่โรงเรียนวัดตากวน (สามัคคีวิทยาคาร) ในรูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 10 ห้องเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ รวมทั้งหนังสืออ่านนอกเวลาเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนฯ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมเป็นมูลค่ากว่า 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาท)    

.

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มอบสื่อการเรียนรู้ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม และถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบห้องสมุด PTTAR และ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้มอบห้องปฏิบัติการทางภาษา ตามลำดับ 

.

นายปรัชญา กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการจัดสร้างและส่งมอบอาคารเรียนในครั้งนี้ กลุ่ม ปตท.ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดตากวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆบรรลุผลเป็นอย่างดี