เนื้อหาวันที่ : 2009-07-28 09:20:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 4070 views

ปตท. เสริมสร้างวินัย ปลูกฝัง 5ส. ในโรงเรียน

ปตท. มุ่งสร้างระเบียบวินัย สุขลักษณะ แก่เด็กและเยาวชน เปิดศูนย์เผยแพร่ 5ส โรงเรียน ในโครงการ ปตท. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน ณ โรงเรียนสามัคคีรถไฟ จ.นครราชสีมา

นายสุรัฐ เจียมเลิศวิวัฒน์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เผยแพร่ 5ส โรงเรียน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการ ปตท. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน (5ส โรงเรียน) ณ โรงเรียนสามัคคีรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

.

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น ปตท. กล่าวว่า ปตท. มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ทั้งทางด้านการศึกษา การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และการใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยมาโดยตลอด กิจกรรมหนึ่งที่ ปตท. ได้นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร และพัฒนาบุคลากรได้เป็นผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้แก่ "กิจกรรม 5ส"

.

และด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ปตท. จึงได้ขยายกิจกรรม 5ส สู่สถานศึกษาตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา เพื่อมุ่งสร้างระเบียบวินัย สุขลักษณะ และนิสัยที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน และขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน 

.

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยจะมีการประเมินผลทุกเดือนจากคณะกรรมการของสถานศึกษานั้นๆ นอกจากนี้คณะกรรมการกลางจาก ปตท. รวมทั้งผู้แทนสำนักงานเขตการศึกษาฯ จะประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง

.

ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศติดต่อกัน 3 ปีซ้อน จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์เผยแพร่ 5ส โรงเรียน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เผยแพร่และขยายผลกิจกรรม 5ส ให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนมีรากฐานที่ดี และพร้อมจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป 

.

ปัจจุบัน มีสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ศูนย์เผยแพร่ 5ส โรงเรียน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จ.สระบุรี (ศูนย์ฯ ประจำภาคกลาง) โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ศูนย์ฯ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โรงเรียนวัดบ้านนา จ.ชลบุรี (ศูนย์ฯประจำภาคตะวันออก)         

.

โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์ฯ ประจำภาคใต้) โรงเรียนวัดบางใบไม้ จ. สุราษฎร์ธานี(ศูนย์ฯ ประจำภาคใต้) โรงเรียนบ้านกาศเมฆ จ.ลำปาง (ศูนย์ฯ ประจำภาคเหนือ) โรงเรียนสามัคคีรถไฟ จ.นครราชสีมา (ศูนย์ฯ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)