เนื้อหาวันที่ : 2006-11-13 09:08:18 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 756 views

ปูนซีเมนต์นครหลวง ย้ำความสำเร็จของธุรกิจ ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องในงานเปิดตัวหนังสือ รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ว่า กว่า 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด

.

กระแสการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลงหลายองค์กรปรับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ยังต้องเน้นการพัฒนาคน สร้างประโยชน์ และเป็นมิตรกับชุมชนและสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผู้บริหารปูนซีเมนต์นครหลวง ประกาศความมุ่งมั่นขอเป็นหนึ่งในแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชี้การดำเนินธุรกิจต้องดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมโปร่งใสและตรวจสอบได้

.

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องในงานเปิดตัวหนังสือ รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ( Sustainable Development Report 2006) ว่า กว่า 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ภายใต้แนวคิดการสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนพัฒนาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากจะต้องเป็นแบบอย่างของการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนแล้ว ต้องมีความสามารถแข่งขันในทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กันด้วย

.

ที่ผ่านมาบริษัทฯ เน้นเรื่องการปรับปรุงอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน การพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับประเทศ รวมถึงยังมีการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงาน และชุมชนโดยรอบ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน การนำพลังงานและวัสดุดิบทดแทนมาใช้เพื่อสงวนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการดำเนินการในด้านต่างๆ ก็เพื่อที่จะไม่ต้องเป็นภาระสำหรับคนรุ่นต่อไป

.

หลายองค์กรพยายามปรับตัวให้มีความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มากขึ้น  โดยให้ความสนใจต่อผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ ปูนซีเมนต์นครหลวง ยึดถือมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

.

ด้าน คุณอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยและประธานคณะกรรมการสภาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ประธานในพิธี กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า ขณะนี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ต่างกำลังจับตามอง พร้อมทั้งร่วมดำเนินนโยบาย และกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อความเจริญเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องเป็นการร่วมสร้างสรรค์ ให้กลายเป็นรูปร่างในแนวทางเดียวกันอย่างชัดเจน จากความร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งที่ผ่านมา ปูนซีเมนต์นครหลวง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำที่ได้ดำเนินงาน และกิจกรรมตามแนวคิดนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทำให้เกิดโครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมากมาย โดยอาศัยความผูกพันขององค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกในชุมชน สานต่อไปยังสังคมระดับประเทศ

.

สำหรับหนังสือรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การใช้แนวคิดอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ของปูนซีเมนต์นครหลวง ที่จัดงานแถลงข่าวขึ้นในครั้งนี้ เนื้อหาภายในประกอบด้วย วิสัยทัศน์ที่ยึดหลักความยั่งยืน 3 ประการคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม พันธกิจที่มีกลยุทธ์ในการทำงานโดยให้ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนร่วม และร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว เพื่อการบรรลุถึงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน ระบบการบริหารจัดการ ซึ่งมีการนำพันธกิจเพื่อความยั่งยืนมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ และวางระบบบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน และสามารถวัดผลได้ รวมถึงผลงานการพัฒนา และโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน อาทิ โครงการที่สนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ และดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมดูแลสังคมไทย

.

.