เนื้อหาวันที่ : 2006-11-03 09:40:11 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1127 views

ก.พลังงานเปิดตัวฉลากรถยนต์ประหยัดพลังงาน 1600 ซี.ซี.

กระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มยานยนต์จัดโครงการฉลากรถประหยัดพลังงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตและนำเข้ารถยนต์ตระหนักถึงพัการผลิต การจำหน่ายรถยนต์ประหยัดพลังงานและใช้เชื้อเพลิงน้อย

นายเมตตา บันเทิงสุข ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)กระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง     ในโอกาสเป็นประธานเปิดตัวโครงการกำหนดเกณฑ์และจัดทำฉลากรถยนต์ประหยัดพลังงานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ว่า ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในแต่ละปีเป็นมูลค่าประมาณ 5 แสนล้านบาท

.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมัน ซึ่งต้องใช้ทั้งในการผลิตไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง ตลอดจนกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์ของโลก เช่นสงครามในตะวันออกกลาง การลดกำลังการผลิตของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน ความต้องการน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ก็จะส่งผลทำให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

.

ดังนั้น การพยายามพึ่งพาตนเอง จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่ง โดยการเลือกและพัฒนาพลังงานจากแหล่งวัตถุดิบที่มีศักยภาพและเหมาะสมภายในประเทศไทย หรือแม้แต่พลังงานฟอสซิล (Fossil) ที่มีความเสถียรภาพในระดับสูง มาทดแทนให้มากที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยสามารถกระจายความเสี่ยงจากแหล่งพลังงานได้ แต่ที่ขาดไม่ได้คือการลดการใช้พลังงานในประเทศลง ซึ่งโครงการกำหนดเกณฑ์และจัดทำฉลากรถยนต์ประหยัดพลังงาน เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในแผนของกระทรวงพลังงานที่จะลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง

.

กระทรวงพลังงานจึงได้ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มยานยนต์จัดทำโครงการฉลากรถประหยัดพลังงานขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตและนำเข้ารถยนต์ภายในประเทศตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาการผลิต การจำหน่ายรถยนต์ประหยัดพลังงานและใช้เชื้อเพลิงน้อย  และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้เข้าใจและเลือกซื้อรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

.

มีหน่วยงานต่างให้ความร่วมมือ อาทิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สถาบันยานยนต์ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการร่วมกันกำหนดเกณฑ์และจัดทำฉลากแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง โดยค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแสดงค่าเป็นกิโลเมตร/ลิตร ซึ่งได้จากการทดสอบค่ามลพิษ (Emission Test) ในสภาวะการใช้งาน Combined Mode ตามมาตรฐานการทดสอบของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยอ้างอิงมาตรฐาน มอก. 2160-2546 เทียบเท่า EURO 3 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้มีการอ้างอิงมาตรฐาน มอก.ในการเปรียบเทียบและหาค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์

.

วันนี้ถือเป็นวันเปิดตัวฉลากแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง โดยภาครัฐจะส่งเสริมให้ผู้ผลิต นำเข้า และจำหน่ายรถยนต์เข้ามาร่วมโครงการกำหนดเกณฑ์และจัดทำฉลากรถยนต์ประหยัดพลังงานโดยความสมัครใจ ซึ่งขณะนี้ได้กำหนดค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉพาะรถยนต์ขนาด 1600 ซีซี โดยมีรถยนต์ฮอนด้า CITY ZX และ Jazz Vtec เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการที่มีค่ายรถยนต์ร่วมโครงการน้อยอาจยังติดขัดในเรื่องความพร้อมในด้านต่าง ๆ

.

ในอนาคตเชื่อว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น ถึงตอนนั้นค่ายรถคงต้องหันมาปรับตัวไปตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมีแผนที่จะกำหนดค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถจักรยานยนต์ด้วย เพื่อให้มาตรการประหยัดพลังงานในภาคขนส่งประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย