เนื้อหาวันที่ : 2009-07-01 10:27:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2192 views

ส้วมสุขสันต์ เพื่อสุขภาพเด็กไทย สดใส ถูกหลักอนามัย

ปูนอินทรี ร่วมจุดประกายถึงความสำคัญของส้วมอนามัย สนับสนุนปูน 100 ตัน ซ่อมและสร้างส้วมอนามัย ณ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ พร้อมจัดสัมมนา "การพัฒนาส้วมอนามัยในโรงเรียน"

.

ปูนอินทรี (บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด [มหาชน]) ร่วมจุดประกายถึงความสำคัญของส้วมอนามัย สนับสนุนปูน 100 ตัน เพื่อซ่อมและสร้างส้วมอนามัย ณ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ พร้อมจัดงานสัมมนา "การพัฒนาส้วมอนามัยในโรงเรียน" แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 6 จังหวัดทั่วประเทศ

.

ขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชูนโยบาย ส้วมสะอาดในโรงเรียน สพฐ. ทั่วประเทศ พร้อมจัดงบประมาณกว่า 700 ล้าน เพื่อซ่อมแซมและพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS ด้านกรมอนามัยพร้อมสนับสนุนการพัฒนาส้วมและสร้างจิตสาธารณะให้กับเด็กไทย

.

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึงการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาส้วมโรงเรียนไว้ ดังนี้ 

- การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาส้วมโรงเรียน โดยระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส้วมโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง นักเรียน ภาคเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ
- การสร้างแรงจูงใจพัฒนาส้วม เช่น การประกวด การจัดกิจกรรม Happy Toilet Big Cleaning Day 

.

- การพัฒนาวิชาการและการเรียนรู้ เช่น การที่ปูนอินทรีร่วมกับกรมอนามัย จัดสัมมนาการพัฒนาส้วมโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน HAS ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการส้วม การให้ความรู้เพิ่มเติม การใช้ส้วมแต่ละประเภท และ การรักษาความสะอาด

.

.

นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย เน้นย่ำการสนับสนุนการพัฒนาส้วมในโรงเรียนและสร้างจิตสาธารณะให้กับเด็กไทย เป็นเนื่องจากการสำรวจเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2550 พบว่า เด็กนักเรียนอยากให้โรงเรียนมีการปรับปรุงส้วมมากที่สุดถึงร้อยละ 73 อันทำให้เกิดปัญหาการกลั้นปัสสาวะและทำให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ ดังนั้นการสร้างจิตสาธารณะให้เด็กนักเรียนมีความรับผิดชอบในการช่วยกันดูแลและรักษาส้วม จะก่อให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาส้วมต่อไป

.

เรืออากาศโท คันธนิธิ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานด้านธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "โครงการสนับสนุนส้วมอนามัยเป็นโครงการที่อยู่บนพื้นฐานของหลัก การอยู่ร่วมกัน อย่างยั่งยืน เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ดำเนินมาตลอด 40 ปี โดยคำนึงถึงการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับโครงการส้วมอนามัย นอกจากการอบรมให้ความรู้กับโรงเรียนต่าง ๆ แล้ว

.

บริษัท ฯ ยังสนับสนุนปูนซีเมนต์ในการซ่อมและสร้างส้วมอนามัย อีกจำนวน 100 ตันด้วย บริษัท ฯ ยังให้ความสำคัญของความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในสังคม เน้นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีความผาสุกและมั่นคงอย่างยั่งยืน และนี่คือนโยบายหลักของเรา"