เนื้อหาวันที่ : 2009-06-25 15:47:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1562 views

กทช. ร่วมกับ TRIDI มอบทุน NTC Scholarship 2552 เพื่อพัฒนาบุคลากรโทรคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มอบทุนการศึกษา NTC Scholarship สนับสนุนนิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพด้านโทรคมนาคมให้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาโท และปริญญาเอกให้ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ เสริมศักยภาพนักวิจัยทัดเทียมสากลรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศในอนาคต

.

สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มอบทุนการศึกษา NTC Scholarship ประจำปี 2552 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภายใต้การบริหารจัดการและดำเนินการโดย TRIDI เพื่อสนับสนุนนิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพด้านโทรคมนาคมให้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาโท

.

และปริญญาเอกให้ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และสามารถพัฒนางานวิจัยในสาขาโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เกิดการกระตุ้นการสร้างงานวิจัย และรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศในอนาคต และเพื่อสร้างนักวิจัยที่ศึกษาในประเทศให้มีมาตรฐานสากล โดยการมอบทุนครั้งนี้ TRIDI จัดมอบทุนทั้งสิ้น 16 ทุน 15 ล้านบาท 

.

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม กล่าวว่า ในปีนี้ TRIDI ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและภาคเอกชน มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยแก่บุคลากรโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องปี 2552 มีหน้าที่ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

.

และนำรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน NTC Scholarship ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมเพื่อประสานงานการดำเนินการตาม MOU

.

อีกทั้งคณะกรรมการบริหารงานของสถาบันฯ ยังพิจารณาจาก ผลการเรียน บทคัดย่อวิทยานิพนธ์หรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานทางวิชาการหรือ senior project ของผู้สมัคร ซึ่งพิจารณาจากจำนวนและระดับของผลงานทางวิชาการ และความสอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์หลักของ TRIDI ได้แก่ Broadband Access, Next Generation Network, Optical Communication,

.

Short Range Communication ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต ถ้ามีบุคลากรด้านงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นในสาขาโทรคมนาคม ย่อมเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม มีความเชื่อมั่นในศักยภาพด้านบุคลากรของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างโอกาสให้เกิดผู้ประกอบการผลิตรายใหม่ในด้านโทรคมนาคมมากขึ้นในอนาคตด้วย

.

ดร.สุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปีการศึกษา 2552 เป็นปีที่สองของโครงการ NTC Scholarship มีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศสนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้น 39 คน ประกอบด้วยผู้สมัครระดับปริญญาโท จำนวน 21 คน 

.

และระดับปริญญาเอก จำนวน 18 คน จากการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานของสถาบันฯได้กำหนดและเห็นชอบ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับทุนตามโครงการทุนการศึกษา NTC Scholarship ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 8 ทุน และทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 8 ทุน

.

เนื่องจาก TRIDI ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU ด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 9 สถาบันฯ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อสนับสนุนให้แต่ละมหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) โดยโครงการความร่วมมือนี้เรียกว่า โครงการ Excellence Plus Three และการให้ทุนการศึกษา NTC Scholarship กับ 9 สถาบันอุดมศึกษานี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกล่าว 

.

นอกเหนือจาก 9 สถาบันอุดมการศึกษาที่ลงนาม MOU กับ TRIDI แล้ว เรายังให้ทุนการศึกษา NTC Scholarship แก่นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยอีก 1 สถาบัน โดยหลังจากมีคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนระดับปริญญาโท 2 ทุน และปริญญาเอก 1 ทุน 

.

"กทช.และ TRIDI มองว่า การสร้างคนต้องเริ่มที่ให้การศึกษากับบุคลากร ดังนั้นทุนการศึกษา NTC Scholarship จึงมุ่งสร้างบุคลากรทางด้านโทรคมนาคมให้มีคุณภาพโดยให้ได้รับศึกษาในระดับสูง ได้เรียนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ได้ความรู้ทางวิชาการที่สามารถนำไปต่อยอดทางการวิจัยและพัฒนาโทรคมนาคมไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป   

.

นอกจากนี้ โครงการอื่นๆ ของกทช.และ TRIDI ยังให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมผ่านกิจกรรมหลายอย่างไปพร้อมกัน เช่น มีทุนห้องปฏิบัติการ และทุนวิจัย จึงนับว่าเป็นการสร้างบุคลากรได้อย่างครบวงจร เกิดการพัฒนาพร้อมกันในหลายภาคส่วน ส่งผลให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความพร้อมที่จะร่วมพัฒนาประเทศหลังจบการศึกษา" ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ กล่าวในที่สุด