เนื้อหาวันที่ : 2009-05-22 09:55:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1075 views

4 เดือนยอดส่งออกลดลงกว่า ร้อยละ 33

ส.อ.ท. เผยยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือน เม.ย. 52 ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 27.4% จักรยานยนต์ ลดลง 19.4% ขณะที่ยอดส่งออก 4 เดือนทรุด 33% เหตุวิกฤตการณ์การเงินโลก สถานการณ์ทางการเมือง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคฉุด

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตและการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือน มกราคม - เมษายน 2552 ดังต่อไปนี้   

.

ยอดขาย 

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนเมษายน 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 39,713 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 27.4 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 105,363 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 19.4 และลดลงจากเดือนมีนาคมปีนี้ประมาณร้อยละ 4 ส่วนเดือนมกราคม-เมษายน รถยนต์มียอดขาย 147,487 คัน ลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 31.9 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 461,655 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2551 ร้อยละ 17.4 

.

สาเหตุที่ยอดขายลดลงเนื่องจากวิกฤตการณ์การเงินของโลกส่งผลต่อการส่งออกของไทยที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 ของ GDP ของประเทศ ส่งออกได้น้อยลง ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำจากปีที่แล้ว การเมืองไทยที่ยังไม่นิ่ง การเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึงการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ที่ยังไม่ดีขึ้นด้วย

.

การผลิต 

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 53,647 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2551 ลดลงร้อยละ 44.95 และลดลงจากเดือนมีนาคมปีนี้ ร้อยละ 22 

.

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-เมษายน 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 252,619 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - เมษายน 2551 ลดลงร้อยละ 45.45 

.

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2552 ผลิตได้ 18,859 คัน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2551 แล้วลดลงร้อยละ 26.33
ยอดผลิตของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2552 เท่ากับ 74,239 คัน เท่ากับร้อยละ 29.39 ของยอดการผลิตทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - เมษายน 2551 แล้ว ลดลงร้อยละ 41.78 

.

รถยนต์โดยสารขนาด 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนเมษายน 2552 ผลิตได้ 12 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2551 ลดลงร้อยละ 75 รวมเดือนมกราคม - เมษายน 2552 ผลิตได้ 139 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 25.23 

.

รถยนต์บรรทุก เดือนเมษายน 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 34,776 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 51.57 และตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 178,241คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 46.87

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 33,955 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 51.76 และตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 174,063 คัน เท่ากับร้อยละ 68.90 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 47.09 โดยแบ่งเป็น

.

- รถกระบะบรรทุก 57,484 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม-เมษายน 2551 ร้อยละ 62.08
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 105,833 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม-เมษายน 2551 ร้อยละ 34.13 
- รถกระบะ PPV 10,746 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม-เมษายน 2551 ร้อยละ 35.77

.

รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน เดือนเมษายน 2552 ผลิตได้ 191 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 47.38 รวมเดือนมกราคม - เมษายน 2552 ผลิตได้ 934 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 38.95

.

รถบรรทุกขนาด 5 - 10 ตัน เดือนเมษายน 2552 ผลิตได้ 282 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 35.62 รวมเดือนมกราคม - เมษายน 2552 ผลิตได้ 1,235 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 52.45

.

รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน เดือนเมษายน 2552 ผลิตได้ 348 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 43.96 รวมเดือน มกราคม - เมษายน 2552 ผลิตได้ 2,009 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 14.04

.

ผลิตเพื่อส่งออก 

เดือนเมษายน 2552 ผลิตได้ 26,526 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 50.81 ส่วนเดือนมกราคม-เมษายน 2552 ผลิตได้ 159,257 คัน เท่ากับร้อยละ 63.04 ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 37.68

.

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2552 ผลิตเพื่อการส่งออก 6,172 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 54.63 เนื่องจากยอดส่งออกรถยนต์นั่งไปประเทศออสเตรเลีย และประเทศในเอเชียลดลง ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2552 จำนวน 36,175 คัน เท่ากับร้อยละ 48.73 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือน มกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 42.12 

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2552 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 20,354 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 49.52 และตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2552 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 123,082 คัน เท่ากับร้อยละ 70.71 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งลดลงจากเดือน มกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 36.24 โดยแบ่งเป็น

.

- รถกระบะบรรทุก 25,739 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 80.50
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 90,925 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 71.76
- รถกระบะ PPV 6,418 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 21.07             

.

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 

เดือนเมษายน 2552 ผลิตได้ 27,121 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 37.69 และเดือนมกราคม-เมษายน 2552 ผลิตได้ 93,362 คัน เท่ากับร้อยละ 36.96 ของยอดการผลิตทั้งหมด และลดจากเดือนมกราคม-เมษายน 2551 ร้อยละ 55.02 

.

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2552 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 12,687 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 5.77 ยอดผลิตของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2552 เท่ากับ 38,064 คัน เท่ากับร้อยละ 51.70 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มกราคม - เมษายน 2551 แล้ว ลดลงร้อยละ 41.45 

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2552 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 13,601 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 54.75 และตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 50,981 คัน เท่ากับร้อยละ 29.29 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งลดลงจากเดือน มกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 62.50 ซึ่งแบ่งเป็น                                     

.

- รถกระบะบรรทุก 31,745 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 61.71
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 14,908 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 86.16
- รถกระบะ PPV 4,328 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 49.67

.

รถบรรทุกเดือนเมษายน 2552 ผลิตได้ 821 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 42.26 รวมเดือนมกราคม-เมษายน 2552 ผลิตได้ 4,178 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 35.37 

.

รถจักรยานยนต์เดือนเมษายน 2552 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 147,312 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 38.39 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 114,312 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 21.97 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 33,587 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 64.09

.

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือน มกราคม - เมษายน 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 610,619 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 41.22 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 499,194 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 13.81 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 111,425 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 75.75                                                                                                                         

.

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 

เดือนเมษายน 2552 ส่งออก 28,663 คัน ส่งออกลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 45.91 มีมูลค่าการส่งออก 13,269.59 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 44.29 

.

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 830.81 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 27.80
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 6,631.13 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 34.08 
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 963 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 62.32

.

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนเมษายน 2552 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 21,694.53 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 39.56

.

เดือนมกราคม - เมษายน 2552 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 167,468 คัน และส่งออกลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 33.16 มีมูลค่าการส่งออก 76,650.69 ล้านบาท ลดลงจากมกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 32.16 

.

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,649.53 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 53.89 
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 25,806.62 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 39.01 
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,918.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 34.28 

.

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - เมษายน 2552 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 109,025.36 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 33.51

.

รถจักรยานยนต์ 

เดือนเมษายน 2552 มีจำนวนส่งออก 47,244 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 55.08 โดยมีมูลค่า 1,939.35 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 22.64

.

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 727.27 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 60.20
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 29.36 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 23.11 

.

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนเมษายน 2552 ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ 2,695.98 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2551 ร้อยละ 38.34

.

เดือนมกราคม - เมษายน 2552 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 167,782 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 67.30 โดยมีมูลค่า 7,564.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 17.93

.

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 3,453.15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 46.95
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 133.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 48.51

.

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - เมษายน 2552 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 11,150.95 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2551 ร้อยละ 30.24

.

เดือนเมษายน 2552 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 24,390.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 39.43 

.

เดือน มกราคม - เมษายน 2552 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 120,176.31 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 33.22