เนื้อหาวันที่ : 2009-04-29 09:37:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1498 views

มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

"มาร์ค" เดินหน้าประชานิยม มอบหมายมหาดไทยลุยมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน เจียดงบอุดหนุนท้องถิ่นชดเชยค่าใช้น้ำ ครอบคลุมถึงผู้เช่าอาศัย และประชาชนในชนบท

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเห็นควรให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ตามกำลังเงินของประเทศต่อไป  ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ                                                

.
กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า 

1. งบประมาณอุดหนุนให้แก่เทศบาลเพื่อเป็นค่าชดเชยค่าใช้น้ำประปาที่อยู่อาศัยระบบประปาเทศบาลที่ดำเนินการในลักษณะเทศพาณิชย์เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ถึงมีนาคม 2552 เป็นวงเงินงบประมาณ 540 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง

.

ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งเทศบาลที่ได้รับอนุมัติงดเก็บค่าน้ำประปาจากผู้ใช้น้ำที่มีปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นมา ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินชดเชยให้แก่เทศบาลได้ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าจะให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายการใด ทำให้เทศบาลขาดสภาพคล่องในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและบริหารกิจการประปา 

.

2. จากการสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลและระบบประปาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในลักษณะพาณิชย์พบว่า มีระบบประปารวมทั้งสิ้น 29,967 แห่ง ในส่วนของที่อยู่อาศัยมีผู้ใช้น้ำที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ  จำนวน 4,605,027 ราย คิดเป็นเงินค่าน้ำรวมประมาณ 254.691 ล้านบาทต่อเดือน

.

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (29 กรกฎาคม 2551) อนุมัติเพิ่มเติมให้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เช่าอาศัยในอาคารชุดหรือห้องเช่าที่ผู้ประกอบการถูกต้องตามกฎหมายในเขตบริการของ

.

การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (20 มกราคม 2552) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือภาระค่าครองชีพของประชาชนภายหลังมาตรการเดิมสิ้นสุดลง และให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่

.

โดยในส่วนของมาตรการลดค่าใช้จ่ายน้ำประปาของครัวเรือน รัฐจะรับภาระค่าใช้จ่ายการใช้น้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทอยู่อาศัยและ ผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำระหว่าง 0-30 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

.

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในชนบท ซึ่งใช้น้ำจากระบบประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความช่วยเหลือจากรัฐเช่นเดียวกับประชาชนที่อยู่ในเขตบริการของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล

.

โดยไม่เป็นภาระด้านงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องใช้เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐไปดำเนินการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ โดยมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากนโยบายด้านอื่นๆ อยู่แล้ว