เนื้อหาวันที่ : 2009-04-28 10:42:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1414 views

คลังสรุปผลการรับเช็คช่วยชาติ

คลังเผยมีการรับเช็คไปแล้วกว่า 7.41 ล้านฉบับ ร้อยละ 91.6 ของเช็คที่มีการจัดพิมพ์ เป็นเม็ดเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,627 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเช็คยังเหลือเวลา

กระทรวงการคลังรายงานผลการนำเช็คช่วยชาติว่ามีการรับเช็คไปแล้ว 7.41 ล้านฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.6 ของจำนวนเช็คที่มีการจัดพิมพ์ และมีการนำเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคารแล้ว  5.81 ล้านฉบับ เป็นเม็ดเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกว่า  11,627  ล้านบาท          

.

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลสรุปการจ่ายเช็คช่วยชาติ  สำหรับการช่วยเหลือค่าครองชีพผู้มีรายได้ไม่ถึง 15,000 บาท คนละ 2,000 บาท ถึงวันที่ 22 เมษายน 2552   โดยจำนวนเช็คฯ ในรอบแรก ที่ได้จัดพิมพ์ไปแล้ว จำนวน  8.09 ล้านฉบับ

.

แบ่งเป็นของผู้ประกันตน 7.13 ล้านฉบับ บุคลากรภาครัฐ 0.73 ล้านฉบับ และผู้รับบำนาญ 0.24 ฉบับ  มีการรับเช็คของผู้มีสิทธิจำนวน 7.41 ล้านฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.6 ของจำนวนเช็คที่จัดพิมพ์

.

โดยแบ่งเป็นส่วนของผู้ประกันตน 6.5 ล้านฉบับ บุคลากรภาครัฐครบแล้วทั้ง 0.73 ล้านฉบับ  และในส่วนของผู้รับบำนาญ 0.18 ล้าน ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 91.1 , 100.0, และ 75.0  ของจำนวนเช็คที่จัดพิมพ์สำหรับแต่ละกลุ่มตามลำดับ)  ได้มีการนำเช็คฯ ไปขึ้นเงินกับธนาคารแล้ว รวมจำนวน  5.81 ล้านฉบับ คิดเป็นเงินจำนวน 11,627 ล้านบาท 

.

เป็นส่วนของผู้ประกันตน จำนวน 5.3 ล้านฉบับ  บุคลากรภาครัฐ จำนวน 0.26 ล้านฉบับ และผู้รับบำนาญ จำนวน 0.15 ล้านฉบับ  ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้นำไปใช้จ่ายและเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง         

.

สำหรับผู้รับบำนาญที่ยังไม่ได้ไปรับเช็คนั้น สามารถไปขอรับได้ที่กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 โดยตรวจสอบรายชื่อ และสถานที่รับเช็ค ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หรือโทร. 02-273-0686-90  callcenter  02-270-6400 

.

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้มอบหมายได้กรมบัญชีกลางดำเนินการสำรวจตรวจสอบว่า จากกลุ่มแรกที่ได้รับเช็คฯ ไปแล้ว นั้น ยังมีที่ตกหล่นอีกหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจและตรวจสอบอีกครั้ง 

.

หากมีเพิ่มเติมจะได้แจ้งให้ธนาคารฯ จัดพิมพ์เช็คฯ ให้ต่อไป  และให้เตรียมความพร้อมสำหรับ อีก 6 กลุ่มที่จะมีสิทธิได้รับเช็คช่วยชาติเพิ่มเติมตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 อนุมัติในหลักการตามที่สำนักงบประมาณเสนอ 

.

ได้แก่ 1. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3. บุคลากรของหน่วยงานรูปแบบพิเศษ (องค์การมหาชน) 4. ทหารเกณฑ์ของกระทรวงกลาโหม  5.  กลุ่มครู บุคลากรด้านการศึกษาและบุคลากรอื่นในโรงเรียนเอกชน และ 6. บุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

.

โดยผู้มีสิทธิรวมทั้งสิ้นมีจำนวนประมาณ 5 แสนราย ใช้เงินงบประมาณจำนวนพันล้านบาทเศษ เพื่อจะได้ประชุมหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และจัดทำบันทึกข้อตกลงการขอใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    เพื่อจัดพิมพ์  "เช็คช่วยชาติ" ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าว  ตามกรอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐต่อไป

.

รวมถึงให้กำหนดระบบการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ หากพบว่าเกิดการจ่ายซ้ำซ้อนก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเรียกคืน