เนื้อหาวันที่ : 2009-04-16 09:51:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2235 views

ดีแทค สนับสนุนนิสิตจุฬาฯ จัดค่ายอาสาพัฒนาจุฬา - ชนบท ประจำปี 2552

ดีแทคส่งเสริมต่อเนื่องกลุ่มเยาวชนและคนทำดี ให้มีอุดมการณ์สืบสานงานพัฒนาสังคม ล่าสุดจัดกิจกรรมร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกว่า 100 คน ค่ายอาสาพัฒนาชนบท เพื่อพัฒนาการเรียนการศึกษาและสุขอนามัยแก่น้องๆ ณ โรงเรียนบ้านขวัญคีรี จังหวัดลำปาง พร้อมร่วมมือกับสาธารณสุขอำเภอ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค สนับสนุนนิสิตจุฬาฯ จัดค่ายอาสาพัฒนาจุฬา - ชนบท ประจำปี 2552 ณ โรงเรียนบ้านขวัญคีรี อ.งาว จ.ลำปาง                             

.

.

ดีแทคส่งเสริมต่อเนื่องกลุ่มเยาวชนและคนทำดี ให้มีอุดมการณ์สืบสานงานพัฒนาสังคม ล่าสุดจัดกิจกรรมร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกว่า 100 คน ค่ายอาสาพัฒนาชนบท เพื่อพัฒนาการเรียนการศึกษาและสุขอนามัยแก่น้องๆ ณ โรงเรียนบ้านขวัญคีรี ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง พร้อมร่วมมือกับสาธารณสุขอำเภอ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 

.

กิจกรรมดังกล่าวนิสิตจุฬาฯ จากหลากหลายภาควิชา ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาสุขภาวะอนามัยของน้องๆ ในโรงเรียนบ้านขวัญคีรี ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมหก โดยส่วนใหญ่ฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ  

.

โดยกลุ่มนิสิตอาสาสมัครได้จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ สร้างห้องน้ำ อ่างล้างมือ พร้อมทั้งปรับปรุงสนามเด็กเล่น มอบอุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมสร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องรวมไปถึงกิจกรรมการอบรมทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนบริเวณโดยรอบ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเป็นเวลา 16 วันระหว่างวันที่ 11-26 มีนาคม 2552        

.

นอกจากมอบทุนสนับสนุนโครงการเพื่อให้นิสิตใช้เป็นในการทำกิจกรรมพัฒนาชนบทแล้ว โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคยังได้มอบชุดหนังสือวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดทำห้องสมุด ได้แก่ หนังสือสารานุกรมเยาวชนบริแทนนิกา ฉบับภาษาไทย หนังสือชุดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเผยแพร่พระราชกรณียกิจในหลวง และหนังสือเสริมทักษะที่เป็นประโยชน์ให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

.

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่าการสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนิสิต นักศึกษา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทำดีด้วยความรู้ เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่สร้างอนาคตเพื่อเยาวชน โดยกิจกรรมดังกล่าวสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์ในการอาสา เสียสละเวลา แรงงานและความรู้เข้าช่วยพัฒนาสังคม 

.

เสริมการเรียนการศึกษา และคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน เป็นงานพัฒนาร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ให้และผู้รับ กิจกรรมในครั้งนี้ ดีแทคยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชมรมออฟโรด ลำปาง เข้าร่วมสนับสนุนการทำกิจกรรมพร้อมไมตรีจิตและน้ำใจที่เปี่ยมไปด้วยกุศล         

.

ที่ผ่านมาโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้มอบทุนสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนักศึกษา ทั้งจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และอีกหลายสถาบัน เป็นการทำกิจกรรมทำดีด้วยความรู้เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตลอดไป