เนื้อหาวันที่ : 2009-04-02 13:24:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2643 views

การบำรุงรักษาทวีผล (TPM) สำหรับผู้บริหาร

การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมหรือTPMนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนำแนวความคิดPM(Preventive Maintenance) มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ให้มีการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กิจกรรม TPM เป็นกิจกรรมที่ทุกคนและทุกระดับในบริษัทต้องมีส่วนร่วม

การบำรุงรักษาทวีผล (TPM) สำหรับผู้บริหาร
วิทยากร   คุณไกรวิทย์ เศรษฐวนิช
ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2552
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2552
เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่ : SE-ED Learning Center  ชั้น 2  จัตุรัสจามจุรี

 

การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมหรือTPMนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนำแนวความคิดPM(Preventive Maintenance) มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ให้มีการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กิจกรรม TPM เป็นกิจกรรมที่ทุกคนและทุกระดับในบริษัทต้องมีส่วนร่วม

 

โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงจะทำความเข้าใจและให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จ ตามแนวทางการพัฒนาระบบเช่น ความสามารถในการลดเหตุขัดข้องของเครื่องจักรให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถภายในองค์กรให้มีคุณภาพสูงขึ้น ในการทำงานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดังนั้นผู้บริหาระดับสูงสุดจะต้องเป็นผู้นำและให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตลอดเวลา เพื่อความ สำเร็จและเป้าหมาหมายของการบริหารการบำรุงรักษาแบบ TPM

 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจระบบการบริหารแบบ TPM
2. แนวทางการปฏิบัติหรือการประยุกต์การบริหารแบบ TPM มาใช้งาน
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น
 
เนื้อหาการอบรม
- สาเหตุขัดข้องและแนวทางในการป้องกันความเสียหายของเครื่องจักร
- ความเป็นมาของการบำรุงรักษาและการพัฒนาระบบการบำรุงรักษา
- แนวทางการนำการบำรุงรักษาแบบ TPM และการนำไปประยุกต์ใช้งาน
- ขั้นตอนการบริหารแบบ TPM / ปัญหาและอุปสรรคของการนำ TPM มาใช้งาน
- ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารแบบ TPM
- กรณีตัวอย่างโรงงานที่ดำเนินการ TPM ในประเทศญี่ปุ่น/ ถาม - ตอบ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาและผู้เกี่ยวข้องทั่วไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2657-6003-4   สายพิเศษ 081-626-7226
www.se-ed.com
จัดโดย  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงรุก