เนื้อหาวันที่ : 2009-04-02 13:19:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1968 views

เทคนิคการบริหารจัดการโครงการแบบมืออาชีพ

การวางแผนและการบริหารโครงการที่ดีก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสถานประกอบการในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถจะลดต้นทุนของการทำงานและผลิตภัณฑ์ลงได้ ซึ่งการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนิยมทำงานเป็นโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการให้ง่ายขึ้น

เทคนิคการบริหารจัดการโครงการแบบมืออาชีพ
วิทยากร   คุณสิทธิชัย  แก้วเกื้อกูล

ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม, อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2552
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2552

 
เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่ : SE-ED Learning Center  ชั้น 2  จัตุรัสจามจุรี
 
หลักการและเหตุผล

การวางแผนและการบริหารโครงการที่ดีก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสถานประกอบการในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถจะลดต้นทุนของการทำงานและผลิตภัณฑ์ลงได้ ซึ่งการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนิยมทำงานเป็นโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการให้ง่ายขึ้น  การวางแผนและการบริหารโครงการที่ดีจะช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์เวลาที่ใช้ในการทำงานต้นทุนและการทำงานของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงกระบวนการในการวางแผนและการบริหารโครงการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงหลักการและเหตุในการวางแผนและการบริหารโครงการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อคำนวณหาเวลาในการวางแผนและการบริหารจัดการและต้นทุนของโครงการได้
 
เนื้อหาการอบรม
• ความสำคัญของกลยุทธ์ในการบริหารโครงการ
• เทคนิคการวางแผนโครงการ
• เทคนิคการควบคุมโครงการ
• เทคนิคการบริหารโครงการ PERT และ CPM
• การวิเคราะห์  Job Network
• เครือข่าย PERT และการคาดคะเนเวลากิจกรรม
• การวิเคราะห์เส้นทางที่ก่อให้เกิดการวิกฤต
• ความน่าจะเป็นของการทำให้โครงการบรรลุผลสำเร็จ
• ขั้นตอนการคำนวณโดยการใช้เทคนิค PERT
• เทคนิคการเร่งรัดโครงการ
• ประโยชน์และข้อจำกัดของ PERT และ CPM
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน, ผู้จัดการฝ่ายฝ่ายผลิต, ผู้จัดการ, หัวหน้าแผนกวางแผนและผลิต, เจ้าหน้าที่แผนกวางแผน, เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ, เจ้าหน้าที่แผนกขาย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2657-6003-4   สายพิเศษ 081-626-7226
www.se-ed.com
จัดโดย  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงรุก