เนื้อหาวันที่ : 2009-04-02 11:49:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2020 views

บริหารปัญหาและสร้างโอกาสความสำเร็จด้วยเครื่องมือ The 7 New QC Tools

ผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือด้าน QC มาใช้ในการบริหารปัญหาและการบริหารงานในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก ในอันที่จะทำให้ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีทักษะของการคิด วางแผนงาน และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

บริหารปัญหาและสร้างโอกาสความสำเร็จด้วยเครื่องมือ The 7 New QC Tools

วิทยากร เทวินทร์  ศิริโชคชัยกุล
.
ที่ปรึกษาด้านคุณภาพและกรรมการสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2552
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2552
 .
เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่  SE-ED Learning Center  ชั้น 2  จัตุรัสจามจุรี
 .

ผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือด้าน QC มาใช้ในการบริหารปัญหาและการบริหารงานในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก ในอันที่จะทำให้ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีทักษะของการคิด วางแผนงาน และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ หลักสูตรฝึกอบรมนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการและเทคนิคของ The 7 New QC Tools เพื่อแปลงปัญหาให้เป็นโอกาสของความสำเร็จ

 .
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับ 7 New QC Tools
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม
.
เนื้อหาการอบรม
• ความแตกต่างระหว่าง  7 New QC Tools กับ QC 7 Tools
• ความคาดหวังและเจตนาของ 7 New QC Tools
• เรียนรู้วิธีการของเครื่องมือ KJ Method, Matrix Diagram และ Systematic Diagram
• ฝึกปฏิบัติหนึ่งเครื่องมือ
• นำเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม
• เรียนรู้วิธีการของเครื่องมือ Arrow Diagram, Relation Diagram และ  Process Decision Program Chart
• ฝึกปฏิบัติหนึ่งเครื่องมือ
• นำเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม
• สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางการนำเครื่องมือทั้ง 7 ไปประยุกต์ใช้
.
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
ช่างเทคนิค, หัวหน้างาน และพนักงานปฏิบัติการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2657-6003-4   สายพิเศษ 081-626-7226
http://www.se-edlearning.com
.
จัดโดย  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงรุก