เนื้อหาวันที่ : 2009-03-24 09:05:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1059 views

บลจ.ทหารไทย ปลื้มกองเอ็กซิมแบงก์เกาหลีใต้สุดฮอต ขายเกลี้ยง 5,000 ล้านก่อนปิดไอพีโอ

บลจ.ทหารไทย ประสบความสำเร็จกับการเสนอขายกองทุนเปิดทหานไทยเกาหลีใต้ อายุ 6 เดือน และ 1 ปี ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้ามาจองซื้อหน่วยลงทุนจนล้น

บลจ.ทหารไทย ปลื้มกองเอ็กซิมแบงก์เกาหลีใต้สุดฮอต ขายเกลี้ยง 5,000 ล้านก่อนปิดไอพีโอ เตรียมเปิดขายเพิ่มอีก 500 ล้าน ลงทุน 9 เดือน จ่าย 3.80% ต่อปี เปิดขาย 25-31 มีค.นี้                                

.

นายไพศาล ครุฑดำรงชัย รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด  เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ประสบความสำเร็จกับการเสนอขายกองทุนเปิดทหารไทยเกาหลีใต้ อายุ 6 เดือน และอายุ 1 ปี ระหว่างวันที่ 17-23  มีนาคม ที่ผ่านมา             

.

ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีนโยบายเข้าไปลงทุนในตราสารหนี้ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของเกาหลีใต้ (เอ็กซิมแบงก์) โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้ามาจองซื้อหน่วยลงทุนจนล้น และสามารถขายเต็มมูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาทก่อนครบกำหนดไอพีโอ              

.

ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ถือหน่วยที่พลาดโอกาสการลงทุนในครั้งก่อนและยังสอบถามเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ จึงเตรียมเปิดขายกองทุนที่เข้าไปลงทุนในเอ็กซิมแบงก์เกาหลีใต้เพิ่มอีก 1 กองทุน คือ กองทุนเปิดทหารไทยเกาหลีใต้ รุ่นที่ 1 (TMB South Korean Series 1: TMBSK1) อายุโครงการ 9 เดือน โดยบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.80 ต่อปี สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท ซึ่งจะเปิดขายระหว่างวันที่  25 -31 มีนาคมศกนี้                           

.

กองทุนเปิดทหารไทยเกาหลีใต้ รุ่นที่ 1  มีนโยบายเข้าไปลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีแผนที่จะลงทุนในธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของเกาหลีใต้ (K-EXIM) ทั้งหมด ทั้งนี้กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดอีกด้วย 

.

กองทุนมีแผนที่จะลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย K-EXIM Bank ทั้งหมดเนื่องจากธนาคารดังกล่าวเป็นธนาคารภาครัฐที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 100% โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ และประเทศเกาหลีใต้มีกฎหมายที่กำหนดให้รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธนาคารแห่งนี้ จึงทำให้ธนาคารแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับทางด้านเครดิตเทียบเท่ากับรัฐบาลเกาลีใต้คือ A+/F1 

.

จากสถาบันการจัดอันดับเครดิต Fitch Rating  อีกทั้งนักลงทุนยังมีความมั่นใจในสถานการณ์เศรษฐกิจเกาหลีใต้มากขึ้นจากเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีเพียงพอสามารถรองรับกับการครบกำหนดของหนี้ต่างประเทศในปี 2552 ได้