เนื้อหาวันที่ : 2009-03-23 17:19:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1542 views

ม.ศรีปทุมจับมือสหพันธ์การขนส่งทางบกฯ ผลิตบุคลากรด้านโลจิกติกส์-ซัพพลายเชน

เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ม.ศรีปทุมจึงจับมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตร ป.โท การจัดการโลจีสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรแรกที่ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม

.

มหาวิทยาลัยศรีปทุมจับมือสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยผลิตบุคลากรด้านโลจิกติกส์และซัพพลายเชน ตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรแรกที่ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม พร้อมทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมร่วมขับเคลื่อนความเป็นเลิศ

.

มหาวิทยาลัยศรีปทุมและสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเล็งสร้างทรัพยากรบุคคลคุณภาพทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อตอบรับความต้องการได้อย่างตรงเป้าประสงค์ของทุกอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการเพิ่มเมื่อสภาวะเศรษฐกิจขยายตัว เปิดหลักสูตรปริญญาโท เล็งนักศึกษารุ่นแรกจากภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของตนเองให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เน้นใช้ความสามารถเฉพาะทางของทั้งสองหน่วยงานสร้างความต่างของหลักสูตร

.

ดร. กมล ชัยวัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยศรีปทุมสถาบันการศึกษาของคนรุ่นใหม่ เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน โดยร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย  เน้นนำกรณีศึกษาจริงในภาคธุรกิจบูรณการกับกระบวนการเรียนการสอน

.

โดยมุ่งหวังผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจ และรับรู้ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรคของภาคธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อตอบสนองและรองรับความต้องการในภาคธุรกิจนี้ ด้วยความพร้อมของมหาวิทยาลัยทั้งด้านหลักสูตรและบุคลากร ทั้งที่เป็นคณาจารย์ประจำและนักธุรกิจผู้มีประสบการณ์ในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่จะมาให้คำปรึกษา และร่วมในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับโลกธุรกิจในปัจจุบัน"

.

ดร. บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า "โลจิสติกส์และซัพพลายเชน นับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจทั้งมหภาคและจุลภาค  เพราะทุกธุรกิจต้องอาศัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในทุกกระบวนการ  และเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริหารต้องเข้าใจและตระหนักถึง อันดับต่อไปคือใช้โลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในแง่คุณภาพและการลงทุน  บุคลากรทางด้านนี้จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะทาง

.

บุคลากรทางด้านนี้จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะทาง รวมถึงเข้าใจถึงลักษณะธุรกิจขององค์กร ผนวกรวมกลไกภาวะเศรษฐกิจและอื่นๆ ได้ ซึ่งประสบการณ์ก็เป็นปัจจัยหลักอีกประการหนึ่งด้วยเช่นกัน  ทั้งหลายเหล่านี้หากมีการจัดกระบวนความคิด ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์อย่างดีเยี่ยม ก็จะทำให้โลจิสติกส์และซัพพลายเชนสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างมากมาย"

.

นายยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยกล่าวว่า "กระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของการดำเนินธุรกิจทุกประเภทในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสินค้าสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วที่สุด คงคุณภาพสินค้าอย่างดีที่สุด ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลมากที่สุด รวมถึงความสามารถและความเข้าใจการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด"  และเสริมว่า

.

"ทางสหพันธ์ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการร่วมพัฒนาและผลิตบัณฑิตในสาขานี้  ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของการผนวกรวมความเชี่ยวชาญด้านทฤษฏี และแนวคิด เข้ากับผู้มีประสบการณ์ที่อยู่ในสถานการณ์จริงในการทำงาน ด้วยมุ่งหวังพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในธุรกิจนี้  ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมยังมีความต้องการบุคลากรที่เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพอีกมาก"

.

จากแผนปฏิบัติการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์พุทธศักราช 2551-2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพิ่มในภาคการผลิตจำนวน 159,100  คน กว่าร้อยละ 97 เป็นความต้องการเพิ่มในระดับผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและย่อม

.

ในขณะที่ภาคผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความต้องการเพิ่มประมาณ 5,000 คน และส่วนใหญ่เป็นความต้องการเพิ่มในธุรกิจขนาดกลางและย่อมเช่นเดียวกับภาคการผลิต เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีมากกว่า 2.27 ล้านราย และผู้มีอำนาจในการตัดสินใจคือผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจ  ซึ่งมีความต้องการนำความรู้ ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ ไปปรับใช้หรือประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ  

.

อีกจุดเด่นหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนี้คือการส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลอัพเดท สถานการณ์ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน แห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่นับเป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยบุคลกรที่เข้าใจความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี

.

หลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี ประกอบด้วยการเรียนในชั้นเรียน (คอร์สเวิร์ค) และการทำเวิร์คช็อบกับภาคธุรกิจ จากคณาจารย์ที่มีความพร้อม การแลกเปลี่ยนความรู้ และมีส่วนร่วมในภาคธุรกิจชั้นนำด้านโลจิสติกส์