เนื้อหาวันที่ : 2009-03-16 10:30:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1502 views

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์เตรียมความพร้อมผู้สอบบัญชีรับ บจ.ไทยไประดมทุน ตปท.

ก.ล.ต. เผยถึงแนวทางการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถไประดมทุนในต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้ผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบทำการตรวจสอบงบการเงินได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สอบบัญชีจากต่างประเทศ

นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถไประดมทุนในต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้ผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบทำการตรวจสอบงบการเงินได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สอบบัญชีจากต่างประเทศ                                                                                        

.

กรณีนี้สืบเนื่องจากที่สหภาพยุโรป (European Commission : EC) ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต.ว่า ข้อกำหนดปัจจุบันกำหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่จะระดมทุนในประเทศสมาชิก EC จะต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานอิสระที่กำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศสมาชิกนั้น

.

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวสามารถผ่อนผันการขึ้นทะเบียนหรือผ่อนคลายการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีของบริษัทต่างประเทศได้ หากประเมินแล้วเห็นว่า ระบบการกำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศนั้นๆ มีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศสมาชิก EC 

.

สำหรับกรณีของประเทศไทยนั้น EC ยินดีที่จะพิจารณาขยายเวลาให้ประเทศไทยมีเวลาเตรียมตัวนานขึ้นก่อนที่ EC จะเข้ามาประเมินระบบการกำกับดูแลการสอบบัญชีของไทยอย่างเป็นทางการ หากประเทศไทยสามารถให้คำรับรองได้ว่ามีแผนงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการกำกับดูแลการสอบบัญชีที่ได้มาตรฐานตามที่กล่าว 

.

ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นชอบในการแก้ไขหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดังนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

.

สำนักงานสอบบัญชีที่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเพื่อให้แน่ใจว่าการสอบบัญชีได้มาตรฐานสากลที่กำหนดโดย International Federation of Accountants ได้แก่ ISQC1 และ ISA220  ซึ่งมีข้อกำหนดใน 7 ส่วนหลักๆ ดังนี้

.

1) ความรับผิดชอบของผู้บริหารของสำนักงานสอบบัญชี 2) จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี 3) การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งลูกค้า 4) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 5) การปฏิบัติงานสอบบัญชี 6) การติดตามการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และ 7) การจัดทำเอกสาร

.

ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานสอบบัญชีมีระยะเวลาในการเตรียมตัว สำนักงาน ก.ล.ต. จึงจะกำหนดให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับในปี 2556 โดยก่อนที่จะออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง     

.

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือสำนักงานสอบบัญชีในการเตรียมความพร้อม สำนักงาน ก.ล.ต. จะเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสอบบัญชี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมคุณภาพด้วย

.

อีกทั้งในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ขยายขอบเขตธุรกิจงานให้บริการรับฝากจากเดิมที่ให้บริการเฉพาะการรับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (scripless) มาให้บริการรับฝากทรัพย์สินอื่นในรูปแบบ physical storage แก่บริษัทประกันได้ด้วย

.

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด เพื่อให้ TSD สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น ทั้งนี้ ยังจำกัดประเภทเฉพาะทรัพย์สินทางการเงิน (financial asset) เท่านั้น