เนื้อหาวันที่ : 2009-03-06 18:14:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1378 views

บ้านปูฯ วางแผนใช้เงินประมาณ 208 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อพัฒนาธุรกิจถ่านหิน ในปี 2552

บริษัทบ้านปูฯ เน้นลงทุนและพัฒนาแหล่งสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก โดยเตรียมเงินลงทุนประมาณ 208 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับพัฒนาเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียและจีน

บริษัทบ้านปูฯ เน้นลงทุนและพัฒนาแหล่งสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก โดยเตรียมเงินลงทุนประมาณ 208 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับพัฒนาเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียและจีน

 .

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวประจำปีว่า ในปีนี้ (2552) บริษัท บ้านปูฯ ได้เตรียมงบลงทุนประมาณ 208 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับใช้พัฒนาแหล่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศจีน โดยเน้นการพัฒนาแหล่งถ่านหินเดิมของบริษัทฯ ในสองประเทศดังกล่าว

 .

ทั้งนี้งบลงทุนประจำปี 2552 ประกอบด้วยเงินลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 126 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะใช้สำหรับการขยายท่าเรือบอนตัง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมืองบารินโต การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การทำเหมืองที่เหมืองอินโดมินโคส่วนตะวันออก รวมทั้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินระยะสุดท้ายที่ท่าเรือบอนตัง ตลอดจนการพัฒนาด้านอื่นๆ         

 .

เช่น การพัฒนาเหมืองใต้ดินและการปรับกระบวนการผลิตถ่านหินโดยใช้ระบบไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมืองอินโดมินโค การติดตั้งเครื่องบดถ่านหินเคลื่อนที่และโรงล้างถ่านหินที่เหมืองทรูบาอินโด และการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การทำเหมืองเพื่อขยายการดำเนินการของเหมืองตันดุงมายัง เป็นต้น ส่วนงบลงทุนในประเทศจีนจำนวน 82 ล้านเหรียญสหรัฐนั้น จะใช้สำหรับการก่อสร้างเหมืองเกาเหอ ที่มณฑลซานซี

 .

"จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทำให้เรา (บ้านปูฯ) ต้องทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนเงินลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ ที่ได้เตรียมไว้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาไว้ก่อน ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการทบทวนและปรับปรุง โดยพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจวันต่อวัน โดยกลยุทธ์ของบ้านปูฯ ขณะนี้ ก็คือ ให้ความสำคัญกับแหล่งสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เดิมในปัจจุบัน ดังนั้นงบลงทุนปี 2552 ของบริษัทฯ จึงเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เดิมของเรา โดยเฉพาะเหมืองถ่านหิน" นายชนินท์กล่าว

.

นายชนินท์ กล่าวอีกว่า หนึ่งในมาตรการของบ้านปูฯ เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ก็คือการพยายามรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสดให้อยู่ในระดับที่สูง รวมทั้งพยายามบรรเทาและรองรับ (Mitigate) ความเสี่ยงทางด้านการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ วางแผนที่จะออกหุ้นกู้ในวงเงินประมาณ 6-7 พันล้านบาทสำหรับจำหน่ายในตลาดในประเทศ ในไตรมาส 2 ที่จะถึงนี้ โดยจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้สำหรับจ่ายคืนหนี้ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

.

 “หุ้นกู้ที่จะออกในครั้งนี้จะขายให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วย ส่วนอายุของหุ้นกู้ และวันไถ่ถอนรวมทั้งดอกเบี้ยยังไม่ได้ข้อสรุป” นายชนินท์ กล่าวชี้แจง

.

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที่มีความฉับไว ดำเนินธุรกิจหลักทางด้านถ่านหิน และไฟฟ้า โดยมีฐานธุรกิจใน 3 ประเทศ คือไทย อินโดนีเซีย และจีน สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 89,362 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมจำนวน 43,828 ล้านบาท

.

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเท่ากับ 0.36 เท่า เทียบกับ 0.14 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 33.96 บาทต่อหุ้น ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับ 24.49 บาทต่อหุ้นในปี 2550 ทั้งนี้บริษัทฯ และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ (Rating) จากทริส (TRIS) ที่ระดับ AA