เนื้อหาวันที่ : 2009-03-06 11:09:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2227 views

"พระเอก" และ "ผู้ร้าย" ตัวตนของลอจีสติกส์และโซ่อุปทาน

ลอจีสติกส์และโซ่อุปทานการจัดการสินค้าคงคลังเป็นกิจกรรมการจัดการในธุรกิจมาเป็นเวลาช้านาน ถูกมองมุมที่ไม่มีใครล่วงรู้มาก่อน

สินค้าคงคลัง หรือ Inventory เป็นหลักฐานที่เห็นได้อย่างชัดเจนของการจัดการลอจีสติกส์และโซ่อุปทานการจัดการสินค้าคงคลังเป็นกิจกรรมการจัดการ การดำเนินงานในธุรกิจมาเป็นเวลาช้านาน สินค้าคงคลังถูกมองได้ทั้งเป็น"พระเอก" และ "ผู้ร้าย"

.

บทบาทของพระเอกในการจัดการสินค้าคงคลัง คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันทีทันใด ส่วนบทผู้ร้ายนั้น คือ ต้นทุนของการจัดเก็บและโอกาสที่สินค้าจะมีความล้าสมัย ด้วยสภาพธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในปัจจุบัน การจัดการสินค้าคงคลังในจึงมีทั้ง 2 บทบาทนี้  แต่อย่างใดก็ตาม ขอให้ "คนดู"นั้นพอใจ ก็พอแล้ว กล่าวคือ สามารถขายสินค้าได้และทำกำไรให้กับองค์กร

ความรู้ด้านการจัดการสินค้าคงคลังไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ มีทั้งการเรียนตำรา และการวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แต่ปัญหาในการจัดการสินค้าคงคลังก็ยังคงมีอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรยังคงจัดการแบบแยกส่วนและทำให้เหมาะสมเฉพาะส่วน ไม่ว่าจะให้เหมาะสมแฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายดูแลจัดเก็บและดำเนินการจัดการสินค้าคงคลัง

 .

หนังสือ Best Practics ในการจัดการสินค้าคงคลัง เป็นหนังสือที่รวบรวมมุมมองของการนำเอาแนวคิดการจัดการสินค้าคงคลังสมัยใหม่ ที่ให้คำอธิบายและมีตัวอย่างที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปปฏิบัติได้ แต่ก็ครอบคลุมในทุกแง่มุมสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งในปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงมุมมองของการจัดการลอจีสติกส์และโซ่อุปทาน ต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน เริ่มตั้งแต่ลูกค้า หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร และเรื่อยไปจนถึงผู้จัดส่งวัตถุดิบ ไม่ใช่ภาระของหน่วยงานที่มี

.

หน้าที่ดูแลสินค่าคงคลังแต่เพียงฝ่ายเดียว อีกทั้งในหนังสือยังมีส่วนที่บูรณาการเข้ากับแนวคิดแบบลีน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการจัดการให้ปริมาณสินค้าคงคลังอยู่ในระดับต่ำเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ อีกด้วยไม่ว่าผู้อ่านจะรับผิดชอบในหน่วยงานใด ทั้งฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลัง ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ หรือฝ่ายวางแผนการผลิต และอื่น ๆ

.

หนังสือที่รวบรวม "ข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด" หรือ Best Practices ในการาจัดการสินค้าคงคลังเล่มนี้จะให้แนวทางในการเริ่มดำเนินการ เพื่อสร้างความสามารถในการทำกำไรสูงสุดจากสินค้าคงคลัง ทั้งจากการลดต้นทุน การปรับปรุงกระแสเงินสดการลดการเสียโอกาสจากการขาย และทำให้ลูกค้าพึงพอใจ โครงสร้างของหนังสือจะเริ่มจากพื้นฐาน และแนะนำสู่เรื่องทางเทคนิคมากขึ้น กระทั่งถึงการคำนวณขั้นสูง ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้ และอธิบายว่าจะนำไปดำเนินการให้มีประสิทธิผลได้อย่างไร 

.
หนังสือเล่มนี้จะเป็น "คู่มือ" ในเชิงวิชาการแก่ผู้จัดการอีกเล่มหนึ่ง ที่เสมือนการ "ลับดาบ" ให้แก่ประสบการณ์ในชีวิตจริงของท่านเหล่านั้น
.

Best Practices ในการจัดการสินค้าคงคลัง 2ed Editon
ผู้เขียน             : Dr.Tony Wild
ผู้แปล              : ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ
จัดจำหน่ายโดย  :  อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง
ราคา                :  450บาท