เนื้อหาวันที่ : 2009-01-13 17:48:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1569 views

อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

อยากมีธุรกิจ อยากเป็นเถ้าแก่ ที่ไม่ล้มเหลว ยังขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ และเงินทุน โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ จะเป็นคำตอบสำหรับคุณที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง ที่ก้าวไปอย่างเติบโตและมั่นคง โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสากรรม

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC Enterpreneurs Creation :NEC)

.

หลักการและเหตุผล

อดีตที่ผ่านมา ผู้ที่มีการศึกษาสูงมักมุ่งประกอบอาชีพรับเงินเดือนเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในขณะที่ผู้ที่มีการศึกษาไม่สูงนักมักประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการนั่นเอง ซึ่งบุคคลเหล่านั้นมักมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอที่จะบริหารจัดการหรือปรับปรุงพัฒนากิจการที่แข่งขันสู้กันภายใต้ระบบการค้าเสรียุคใหม่ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือผู้ประกอบการใหม่มักจะมีปัญหาทำแล้วขาดทุน ทำแล้วไม่รู้เงินหายไปไหน ไม่รู้จะกู้ธนาคารได้อย่างไร ทำไมเราสู้คนอื่นเขาไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ถ้าหากปล่อยให้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองอย่างที่เป็นอยู่ก็จะเกิดท้อแท้หมดกำลังใจ เลิกทำธุรกิจไปในที่สุด

.

ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงจัดโครงการพัฒนา ผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือกลุ่มที่เริ่มธุรกิจไปบ้างแล้วแต่ยังคงหลงทางอยู่ ให้ได้มีความรู้มีแนวความคิดที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบการ ไม่ต้องไปลองผิดลองถูก ทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ท่านทั้งหลายคิดจะทำธุรกิจต้องมาเข้าโครงการนี้ มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทยจะเป็นหน่วยร่วมดำเนินการแทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมช่วยให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ

.
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้บัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และพนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษาดี และมี
  ศักยภาพให้มีโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเอง
 • เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานและกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานเพิ่มขึ้น
 • เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปี แรก) ให้สามารถอยู่รอดและรักษาสถานภาพการจ้างงานไว้ได้
 • เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ "ทายาทธุรกิจ" ในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการ
  จ้างงานและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ บัณฑิตจบใหม่ และยังหางานทำไม่ได้
 • ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมที่อยู่ในระหว่างเริ่มดำเนินการในระยะ 1-3 ปี
 • มีความสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
 • สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการโดยไม่ลาออกระหว่างกลาง
 • ลูกหลาน หรือ ผู้รับช่วงต่อจากเจ้าของธุรกิจ
การดำเนินการฝึกอบรม

ประกอบด้วยการบรรยาย กิจกรรม กรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และการนำเสนอโครงการลงทุน แบ่งออกเป็น 9 Module ดังนี้

.

Module 1 นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs

Module 2 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการวิเคราะห์โอกาส การลงทุนทางธุรกิจ

Module 3 กลยุทธ์การตลาด

Module 4 การบริหารจัดการธุรกิจ (การผลิต)

Module 5 การบริหารองค์กรและบุคลากร

Module 6 การบริหารการเงินและบัญชี

Module 7 การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

Module 8 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ

Module 9 การศึกษาดูงาน 5 บริษัทชั้นนำ

.

การฝึกอบรม รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 35 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 วัน และให้คำปรึกษาแนะนำอีก 60 ชั่วโมง  

.

วันฝึกอบรมจะเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา   09.00 – 16.00 .

รุ่น รุ่นที่ 1/2552 กรุงเทพมหานคร ณ. อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 2 สามย่าน

.

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เรียนรู้หลักการเป็นผู้ประกอบการและสามารถ นำไปใช้ในการทำธุรกิจได้
 • สามารถเป็นผู้ประกอบการและทำโครงการเสนอการลงทุนของตนเอง ต่อธนาคารได้
 • มีความรู้ที่สามารถพัฒนาธุรกิจของตนให้มีศักยภาพดียิ่งขึ้น
 • มีแผนการลงทุนที่นำไปดำเนินธุรกิจขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินได้
 • ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียนการเรียน

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มีเอกสารประกอบการเรียน + อาหารกลางวัน และอาหารว่าง  **ฟรีตลอดหลักสูตร**

.
หลักฐานการสมัคร

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)

สำเนาบัตรประชาชน

.
กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร           * การรับสมัครมีจำนวนจำกัด รุ่นละ 35 คน
ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วน!!!!!!! เริ่มเรียน ตั้งแต่เดือนมีนาคม พฤษภาคม 2552
.

สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400

โทร. 0-2202-4547, โทรสาร 0-2354-3427

คุณธัญญภรณ์  ผ่องโสภณ   (Training  Manager,  NEC) Mobile  : 087-709-9719, 085-812-8282

E-mail : dhanyasopon@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.thailandindustry.com/pdf/NEC-F01new.doc