เนื้อหาวันที่ : 2008-12-03 15:06:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1216 views

ธนาคารกรุงไทยให้ทุนเรียนปริญญาตรี 83 ทุน

ธนาคารกรุงไทยเตรียมงบกว่า 4 ล้านบาทต่อปี ให้ทุนเยาวชนที่ใฝ่เรียนและประพฤติดี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ทุนละ 5 หมื่นบาทต่อปี ประเดิมให้กับนักเรียนของโรงเรียนในโครงการ "กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน" 83 แห่งทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทยเตรียมงบกว่า 4 ล้านบาทต่อปี ให้ทุนเยาวชนที่ใฝ่เรียนและประพฤติดี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ทุนละ 5 หมื่นบาทต่อปี ประเดิมให้กับนักเรียนของโรงเรียนในโครงการ "กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน" 83 แห่งทั่วประเทศ

.

.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 200 ล้านบาท ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนา ICT ในการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียน 93 แห่ง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันทางการศึกษา ภายใต้โครงการ กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้านมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 ปรากฏว่า นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐเพิ่มมากขึ้น

.

ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าว ธนาคารจึงได้จัดทำโครงการ กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต โดยเตรียมงบประมาณปีละกว่า 4 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการ ที่มีความประพฤติดี เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

.

"ธนาคารจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียน และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยเป็นทุนในลักษณะให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันกับธนาคาร แต่หากสำเร็จการศึกษาและมีความประสงค์ร่วมงานกับธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ"

.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กล่าวต่อไปว่า ทุนการศึกษาดังกล่าว ธนาคารจะมอบให้นักเรียนของโรงเรียนในโครงการ กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน จำนวน 83 แห่งทั่วประเทศ ที่มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ 1 ทุนๆละ 50,000 บาทต่อปี โดยจะเริ่มให้ทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2552

.

การสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ช่วยภาครัฐในการผลิตเยาวชนที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพออกสู่สังคม อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้เยาวชนเกิดความมานะในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งเป็นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSER) ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทุนทางปัญญาใน 4 มิติ คือการศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และมิติกีฬา

.

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์  โทร. 0-2208-4174-7