เนื้อหาวันที่ : 2008-11-27 10:47:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1596 views

พลังงาน ส่งเสริมพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาโลกร้อน

ก.พลังงาน รุกนโยบายพลังงานสะอาด ลดปัญหาโลกร้อน ชี้ไทยได้รับรองโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM) 46 โครงการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3.2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี พร้อมให้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ปตท. ปตท.สผ. เร่งศึกษานำร่องโครงการยักษ์ อัดก๊าซเรือนกระจกลดใต้ดิน

.

ก.พลังงาน รุกนโยบายพลังงานสะอาด ลดปัญหาโลกร้อน ชี้ไทยได้รับรองโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM) 46 โครงการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3.2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี พร้อมให้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ปตท. ปตท.สผ. เร่งศึกษานำร่องโครงการยักษ์ อัดก๊าซเรือนกระจกลดใต้ดิน

.

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เป็น   ประธานในการประชุมนโยบายพลังงานกับการลดภาวะโลกร้อน และกลไกการพัฒนาพลังงานสะอาด(CDM) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) และสถาบันบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

.

นายแพทย์วรรณรัตน์  กล่าวว่า การช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบรรเทาภาวะโลกร้อนนั้น นับเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงพลังงาน  โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(Green House Gas - GHG) จากภาคการผลิตไฟฟ้า  ภาคการกลั่นน้ำมัน ให้ลดลง 1520% รวมทั้งการส่งเสริมมาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เกิดโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด(CDM) ด้านพลังงาน ซึ่งจะสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 1 ล้านตันต่อปี

.

ทั้งนี้ โครงการด้านพลังงานที่ได้รับรอง CDM แล้ว ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 46 โครงการ คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 3.2 ล้านตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการผลิตผลิตพลังงานไฟฟ้า และความร้อนจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากน้ำเสียของโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์ม และฟาร์มหมู คิดเป็นปริมาณ 1.49 ล้านตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ หรือสัดส่วน 50% รองลงมา ได้แก่โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง    ชีวมวล (Biomass) ได้แก่ กา กอ้อย ใบอ้อย แกลบ ทะลายปาล์มเปล่า เศษไม้ยางพารา เศษไม้ยูคาลิป คิดเป็นปริมาณ 0.68 ล้านตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ หรือสัดส่วน 20%  เป็นต้น

.

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังได้มอบหมายให้ กฟผ. ปตท. และบางจาก ศึกษาเพื่อเตรียมลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 15 -20% ตามนโยบาย โดยขณะนี้ บางจาก อยู่ระหว่างการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดผอม T8 เป็นหลอดผอดมาก T5 ในทุกสถานีบริการน้ำมัน  ปตท. และปตท.สผ. ได้ร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ติดตามเทคโนโลยี Carbon Capture Sequestration —CCs เพื่อเตรียมทำโครงการนำร่องในประเทศไทย ที่จะอัดก๊าซเรือนกระจก ลงกลับสู่ใต้ดิน ซึ่งโครงการดังกล่าวรัฐบาลออสเตรเลีย ได้ให้ความสนใจที่จะเข้าช่วยเหลือด้านวิชาการด้วย

.
เทศบาลนครขอนแก่น เร่งเดินหน้าโครงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน หวังแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน และคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือเทศบาล 3 แห่ง ที่มีความพร้อมทั้งระบบแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน รวมถึงปริมาณขยะพลาสติกที่จัดเก็บได้ในพื้นที่และมีหลุมฝังกลบขยะรองรับตามปริมาณที่กำหนด มาร่วมเป็นเทศบาลนำร่องในโครงการฯ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้รับเลือกเป็น 1 ใน 3 เทศบาลนำร่องในครั้งนี้

.

"บ่อขยะขนาด 98 ไร่ของเทศบาลนครขอนแก่นที่ใช้ในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาวิกฤตขยะล้นบ่อ เนื่องจากต้องรองรับขยะจากเทศบาลหลายพื้นที่ เฉลี่ยวันละประมาณ 192 ตัน ทำให้ต้องรีบหาทางแก้ไข ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นคาดว่าโครงการดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหาขยะได้ เนื่องจากจะทำให้มีการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อนำมาแปรรูปเป็นน้ำมัน ซึ่งจะลดปริมาณขยะได้ 1 ใน 3 ทีเดียว นอกจากนี้ยังจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังได้น้ำมันไว้ใช้ในกิจการของเทศบาลและในชุมชนอีกด้วย"

.

โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับเงินสนับสนุนค่าลงทุนระบบคัดแลกและแปรรูปฯ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจำนวน 30.1 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลฯ อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญมาศึกษา ออกแบบระบบ และก่อสร้างโรงแปรรูปขยะอยู่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในอีก 5 เดือนข้างหน้า