เนื้อหาวันที่ : 2008-11-06 09:22:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1263 views

ราชบุรีโฮลดิ้ง ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปี 2551 กำไรสุทธิ 2,075 ลบ.

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง แจงผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2551 กำไรสุทธิรวม 2,075.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,514.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.70 เท่า เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน หลังโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง 2 ชุด เรียบร้อยแล้ว

.

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง แจงผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2551 กำไรสุทธิรวม 2,075.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,514.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.70 เท่า เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน หลังโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง 2 ชุด เรียบร้อยแล้ว

.

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2551 สิ้นสุดงวดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ฉบับก่อนสอบทานของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวม 2,075.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,514.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.70 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 560.69 ล้านบาท ทั้งนี้คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.43 บาท

.

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ประจำปี 2551 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,514.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.70 เท่า เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2550

.

โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรี ที่มีการเดินเครื่องอย่างเต็มที่โดยไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงรักษา ทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) ในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2551 จำนวน 3,371.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 870.80 ล้านบาท

.

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.82 อีกทั้งต้นทุนค่าบริการในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าในไตรมาส 3 ประจำปี 2551 ยังลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 231.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.86 พร้อมกันนั้นค่าอะไหล่โรงไฟฟ้าในไตรมาส 3 ประจำปี 2551 ยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 322.72 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 91.97

.

ทั้งนี้เมื่อไตรมาสที่ 3 ของปีก่อน โรงไฟฟ้าราชบุรีมีการหยุดเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเครื่องที่ 1 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 2 ตามวาระการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Overhaul) ทุก 6 ปี

.

นอกจากนั้นในไตรมาสนี้ บริษัทฯ ยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้าจำนวน 265.12 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วจำนวน 84.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.56 เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 เป็นจำนวน 186.80 ล้านบาท จากการที่โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง 2 ชุด เรียบร้อยแล้ว

.

สำหรับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 11,525.44 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากค่าขายไฟฟ้า จำนวน 11,101.71 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า จำนวน 265.12 ล้านบาท และรายได้อื่น จำนวน 158.61 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 9,450 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนขาย จำนวน 8,928.09 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการ รวมจำนวน 174.94 ล้านบาท ส่วนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ รวมจำนวน 346.97 ล้านบาท

.

สินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 68,828.63 ล้านบาท มีหนี้สินรวม จำนวน 29,301.99 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 39,526.64 ล้านบาท สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 0.74 เท่า และอัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย (DSCR) อยู่ที่ระดับ 1.59 เท่า